Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

AB-VII-2.6740.1.7.2018                                                                               Augustów, dnia 06.03.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

                Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 18.01.2018r. Burmistrza Miasta Augustowa, zmieniony w dniu 06.02.2018r.,  zostało wszczęte postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa z przebudową ulicy Zakątek w Augustowie od km 0+000 do km 0+117,00 w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej, budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz  przebudowy kablowej linii elektroenergetycznej nN. Inwestycja usytuowana będzie na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 2743 oraz na działce, która powstanie w wyniku podziału działki:

 

806/1 (z podziału działki nr ewid. 806 na działki nr ewid. 806/1 i 806/2), (działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej),

na działce 1323 obręb ewid. 2 Miasto Augustów, w stosunku do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu.

             Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

             Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                               STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-03-09

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-03-09