Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 16.04.2018r.

AB-VII-2.6740.1.7.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY  AUGUSTOWSKIEGO

             

                Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 18.01.2018r., Burmistrza Miasta Augustowa skorygowany w dniu 06.02.2018r. ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę z przebudową ulicy Zakątek w Augustowie od km 0+000 do km 0+117,00 w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej, budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kablowej linii elektroenergetycznej nn. Inwestycja usytuowana będzie na działce nr ewid. 2743 położonej w obrębie Miasto Augustów 0002 i na działce, która powstanie w wyniku podziału działki tj:

806/1 (z podziału działki nr ewid. 806 na działki nr ewid. 806/1 i 806/2),

(działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej),

oraz na działce nr ewid. 1323 obr. ewid. 0002 Miasto Augustów, w stosunku do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu.

              Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                             STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2018-04-16

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-04-16

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-04-16