Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Augustów-Strękowizna zebrany materiał dowodowy

Augustów, 18 sierpnia 2020 r.

AGP.6733.8.2020

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm..) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Michała Kaźmierczaka działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN (15kV) i nn (0,4 kV): kablowych linii SN (15kV) i nn (0,4 kV), kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4 kV) oraz złączy kablowych nn (0,4 kV), na terenie Miasta Augustowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 4020/3, 4020/4, 4020/5, 4020/6, 4020/7, 4020/8, 4020/9, 4020/10, 4020/11, 4020/12, 4020/13, 4021/1, 4021/2, 4021/3 - obręb 4 oraz na terenie Gminy Nowinka na działkach o numerach ewidencyjnych 234 i 238 – obręb Strękowizna, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni po dokonaniu niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 2 września 2020 r. można zapoznać się w tut. Urzędzie ul. 3 Maja 60 (w tym telefonicznie pod numerem 694 362 262), ze złożonym wnioskiem oraz zebranym materiałem w sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-08-18

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-08-18

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-08-18