Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE obr.1 zebrany materiał dowodowy

Augustów, 3 września 2020 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

AGP.6733.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Adama Kulenko, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych SN, linii kablowych nN oraz złączy kablowo-pomiarowych nN, na działkach o numerach ewidencyjnych: 93/3, 92/7, 92/2, 42, 23, 22, 21, 20, 19/2, 19/1 położonych w Augustowie - obręb 1, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 18 września 2020 r. można zapoznać się w tut. Urzędzie ul. 3 Maja 60 (w tym telefonicznie pod numerem 694 362 262), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-09-03

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-09-03