Lokalizacja inwestycji celu publicznego PSG art 10 kpa

Augustów, 25 marca 2020 r.

 

AGP.6733.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Karola Brodowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE100, o długości ok. 3,32 km (całkowita długość sieci gazowej ok. 29 km), na terenie miasta Augustowa na działkach o numerach geodezyjnych: 738/8, 626, 738/6 - obręb 1; 3888/1, 3541/36, 3541/38, 3541/40, 3467/2, 3561/3, 3541/41, 3803/2, 3667/3, 3666/1, 3615/10, 3650, 3726/1, 3667/4 – obręb 3; 328, 862/25, 862/36, 1027 – obręb 4; 390 – obręb 5 oraz na terenie Gminy Augustów na działkach nr 151 i 152 – obręb Żarnowo Pierwsze, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 9 kwietnia 2020 r. można zapoznać się w tut. Urzędzie ul. 3 Maja 60 (w tym telefonicznie pod numerem 694 362 262), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-03-25

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-03-25

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-03-25