Oświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wój
ta

Augustów, dnia 30.04.03 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Anna Kowalczuk z d. Sierocka ..........................                                                                (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 14.09.1961 r.....w ........Augustowie.........

Zatrudniona: Urząd Miasta Augustów..................................................

Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000 zł...............................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.000 $.............................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- papiery wartościowe: nie dotyczy.......................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................ na kwotę: ..........................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: 91..... m2, o wartości: 150.000 tytuł prawny: własność.................

2. Mieszkanie o powierzchni: ........m2, o wartości: ............... tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy........................................., powierzchnia: ......................................

o wartości: nie dotyczy ...........................................................................................................................

rodzaj zabudowy: nie dotyczy...........................................................................................................................

tytuł prawny: nie dotyczy ......................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................................................

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: budynek gospodarczy i garaż - 44 m2, grunty - 636 m2 działka z budynkiem mieszkalnym     i budynkami j.w.
o wartości 30.000 zł

tytuł prawny: własność......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:     nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ...........nie dotyczy...........................

.......................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........nie dotyczy.................

.......................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .............nie dotyczy..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............................................................................................

............nie dotyczy............................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................................................................

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .nie dotyczy..................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......................................

....nie dotyczy.....................................................................................................................................

 • osobiście.....nie dotyczy.......................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami............nie dotyczy..............................................................................

Z tego tytułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości....nie dotyczy.............

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .......nie dotyczy........................................................

...........................................................................................................................................................................................

 • osobiście: ......nie dotyczy.....................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami: ....nie dotyczy.......................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości......nie dotyczy...................

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy .........................................................................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....nie dotyczy............................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........nie dotyczy............................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....nie dotyczy..........................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy...........................

2.W spółdzielniach: .....nie dotyczy...................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...........nie dotyczy....................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....nie dotyczy............................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......nie dotyczy..................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy.......................

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..........nie dotyczy.................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......nie dotyczy............................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......nie dotyczy..............................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........nie dotyczy...................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....nie dotyczy...............................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 45.550 zł z tytułu umowy o pracę ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojadów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy PEUGEOT 306 1,6 KAT

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): …………..

........nie dotyczy................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2003-09-16

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2003-09-16