oświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Finansowego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Augustów, dnia 29.04.2003 R.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Elżbieta Huszcza zd. Korenkiewicz                                                                (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 05 września 1948 r. w Mogilnicach

prac. Urząd Miasta Augustów

Kierownik Wydziału Finansowego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 18 253,22 / Osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 22/100/ ...........................................................................................................................................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- papiery wartościowe: Nie dotyczy

............................................................................................................................................................................................................................................ na kwotę: ..........................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 100 tys. zł tytuł prawny: współwłasność.......

2. Mieszkanie o powierzchni: ................, o wartości: ............. tytuł prawny: ....................................

3. Gospodarstwo rolne: Nie posiadam

rodzaj gospodarstwa: ...................................................................................., powierzchnia: ......................................

o wartości: .....................................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..........................................................................................................................................................

tytuł prawny: .................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................................................

4. Inne nieruchomości: 1/ Budynek gospodarczy; 2/ domek; 3/ Działki - trzy szt.

powierzchnia: 1/ 34 m2; 2/ około 12 m2; 3/ Działki: 460 m2, 266 m2, 2300 m2. ............................................
o wartości 1/ 10 tys. zł 2/ 5 tys. zł 3/ 25 tys. zł; 10 tys. zł; 2 tys. zł.……………….

tytuł prawny: Współwłasność małżeńska z wyjątkiem działki o pow. 266 m2 i wart. 10 tys. zł, nabytej przez

męża w drodze spadku rodzinnego...............................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:     

Nie dotyczy............................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: Nie dotyczy........................................................

.......................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy...............................................

.......................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nie posiadam..........................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................................................................

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie prowadzę ............................................................................................................................................................................................

 • osobiście.....................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami.......................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości .......................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..................Nie zarządzam................................................................

.........i nie jestem przedstawicielem działalności gospodarczej..............................................................

 • osobiście: ...................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami: .....................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości........................................................................

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............Nie dotyczy...................................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

2.W spółdzielniach: .......................Nie dotyczy...........................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ............................Nie dotyczy.............................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .......Dochody z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę w UM za 2002 r. osiągnęłam 50 516,00 zł................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojadów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Samochód osobowy Volkswagen Polo CLASSIC Rok produkcji - 2000

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): …………..

...Zobowiązań nie posiadam.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Huszcza

Wprowadzający: Elżbieta Huszcza

Data modyfikacji: 2003-09-16

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2003-09-16