Oświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wój
ta

Augustów, dnia 30.04.2003 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a)Elżbieta Jadwiga Czmoch - Oblacewicz z d. Kocielska..........................................                                                                (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 05 luty 1958 r......w.....Warszawie...................................................................

Urząd Miejski w Augustowie

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Kierownik Wydziału

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 14.000,00 - czternaście tysięcy PLN

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- papiery wartościowe: akcje na GPW w Warszawie

na kwotę: 22.500,00 - dwadzieścia dwa tysiące pięćset PLN

II. Nie dotyczy

1. Dom o powierzchni: .......... m2, o wartości: ............. tytuł prawny: ............................................................

2. Mieszkanie o powierzchni: 71m2, o wartości: .......-........ tytuł prawny: lokatorskie ojca

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy.................................................................., powierzchnia: ......................................

o wartości: .....................................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..........................................................................................................................................................

tytuł prawny: .................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................................................

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości ……………….

tytuł prawny: .................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

III. Nie dotyczy

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:     

Nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

.......................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................................................................

.......................................................................................................................................................................................

IV. Nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy...................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Nie dotyczy.....................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................................................................

V. Nie dotyczy

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ..........................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI. Nie dotyczy

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......................................

nie dotyczy ....................................................................................................................................

 • osobiście.....................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami.......................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości.......................................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.......................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 • osobiście: ...................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami: .....................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy..................

VII. Nie dotyczy

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy ..........................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

2.W spółdzielniach: nie dotyczy .......................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.............................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 51014,30 z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Augustowie

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojadów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Mercedes 124 E 200 DIESEL 1993/97

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

X. Nie dotyczy

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): …………..

Nie dotyczy ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Czmoch-Oblacewicz

Wprowadzający: Elżbieta Czmoch-Oblacewicz

Data modyfikacji: 2003-09-16

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-09-16