Oświadczenie majątkowe radnego - Pana Zbigniewa Borkowskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Augustów, dnia 29.04.2003

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany Zbigniew Borkowski urodzony..29.06.1967

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Augustowie

Zakład Mechaniki Pojazdowej Augustów ul. Jeziorna 35

............................................................................................................................................................................................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142,

poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz, 1806),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

lub stanowiące mój majątek odrębny.

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

............................................................................................................................................................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......nie dotyczy..................................................................................

............................................................................................................................................................................................

- papiery wartościowe: ......nie dotyczy.....................................

................................................ na kwotę: ..........................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy o wartości nie dotyczy

........................................................................................................................................................................................

tytuł prawny:

........................................................................................................................................................................................

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ....nie dotyczy....................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ........nie dotyczy...................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................................

...................................nie dotyczy.....................................................................................................................................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych z udziałem gminnych osób - należy podać liczbę i emitenta udziałów nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................................................................

............................................................................................................................................................................................

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

............................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...........nie dotyczy.................................................................

............................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy...............................................

............................................................................................................................................................................................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .....nie dotyczy...................

............................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy............................................

............................................................................................................................................................................................

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .............nie dotyczy..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.

Osoba fizyczna - Mechanika Pojazdowa

  • osobiście:

  • wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 94.551,76 zł.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........nie dotyczy..................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

  • osobiście: ..............................................................nie dotyczy.................................................................................

  • wspólnie z innymi osobami: .................................nie dotyczy.................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.................nie dotyczy ..................................

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......nie dotyczy ...............................................................................

  • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...................nie dotyczy................................................................................

....................................................................................................................................................................................

  • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......nie dotyczy...............................................................................

....................................................................................................................................................................................

  • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...nie dotyczy ..............................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy.............................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Audi A6 1995

.………………………………….......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ........................................

nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-16

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-16