Oświadczenie majątkowe Sekretarza

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wój
ta

Augustów, dnia 29-04-2003 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a).... .......... Aldona Łucja Samel Wasilewska.........................                                         (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony..........1 kwietnia 1954 r..........w..........Augustowie.................................................

...................................Urząd MiastaAugustów............................................................

...................................Sekretarz.................................................................................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....................... nie dotyczy....................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...................... nie dotyczy..............................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- papiery wartościowe: ......................................................... nie dotyczy...............................................................

............................................................................................................................................................................................................................................ na kwotę: ...........................nie dotyczy...................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: .158... m2, o wartości: .....250 000 tytuł prawny: .........własność.............................

2. Mieszkanie o powierzchni: …....m2, o wartości: ………... tytuł prawny: ........ nie dotyczy.........................

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .................... nie dotyczy............................................, powierzchnia: nie dotyczy............

o wartości: ................ nie dotyczy................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ................ nie dotyczy.................................................................................................................

tytuł prawny: ....................... nie dotyczy...................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..... nie dotyczy..................

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka budowlana zabudowana domem mieszkalnym - 620 m2,
    budynek gospodarczy 35 m
2..........................
o wartości …działka - 20.000 zł, budynek gospodarczy - 5000,00 zł.

tytuł prawny: ...wieczyste użytkowanie - działka
   
budynek gospodarczy - własność

........................................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:     ....
nie dotyczy .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ................. nie dotyczy.....................................

.......................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............. nie dotyczy..............................

.......................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

........................ nie dotyczy........................................... .......................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .................... nie dotyczy............................................

............................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......... nie dotyczy.................................

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..... nie dotyczy

............................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......................................

................................... nie dotyczy........................................................................

 • osobiście......................... nie dotyczy..................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami............. nie dotyczy.....................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości................ nie dotyczy........

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....... nie dotyczy...........

...........................................................................................................................................................................................

 • osobiście: ............................................ nie dotyczy.........................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami: ......... nie dotyczy..................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości............... nie dotyczy...................

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...................................... nie dotyczy..................

……………………………………………………………………………………………………………………….

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........................... nie dotyczy....................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........... nie dotyczy.......................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... nie dotyczy.....................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......... nie dotyczy...................................

2.W spółdzielniach: ................. nie dotyczy.....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................... nie dotyczy.........................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........ nie dotyczy......................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ nie dotyczy.................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............ nie dotyczy..........................

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

........................... nie dotyczy................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............. nie dotyczy........................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........... nie dotyczy.............................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............. nie dotyczy...................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................ nie dotyczy..............................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ......................................................................................................................................

.....Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 56.385,54 zł; zlecenia - 7775,00 zł; dofinansowanie z funduszu socjalnego - 209,48 zł.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojadów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): …………………………………………………………………………………..

... nie dotyczy..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): …………..

.......nie dotyczy..........................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Aldona Samel

Wprowadzający: Aldona Samel

Data modyfikacji: 2003-09-08

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-09-08