oświadczenie majątkowe Skarbnika Miejskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wó
jta

Augustów, dnia 28.04.2003 R.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Elżbieta Choroszewska zd. Szyszko                                                                (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 24.09.1948 r. w Białymstoku

Urząd Miasta Augustów - Skarbnik Miasta

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 18 500 zł..............................................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- papiery wartościowe: nie dotyczy

............................................................................................................................................................................................................................................ na kwotę: ..........................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: .......... tytuł prawny: .............................

2. Mieszkanie o powierzchni: 45,10 m2, o wartości: 81 000,00...... tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: ...................................................................................., powierzchnia: ....................................

o wartości: .....................................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..........................................................................................................................................................

tytuł prawny: .................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................................................

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 1/9 działki budowlanej o pow. ogólnej 650 m2 oraz 1/9 budynku mieszkalnego o pow. użytkowej ogółem 98 m2

o wartości : 4 877 zł .......................................…………….

tytuł prawny: współwłasność - spadek po Ojcu.............................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:     

nie dotyczy............................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy.......................................................

.......................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy...............................................

.......................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

520 akcji Spółki Telekomunikacja Polska S.A. - spadek po Ojcu...................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnęłam............................

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy ............................................................................................................................................................................................

 • osobiście.....................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami.......................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości .......................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..................nie dotyczy................................................................

......................................................................................

 • osobiście: ...................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami: .....................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości........................................................................

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............nie dotyczy...................................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): .........................nie dotyczy........................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .nie dotyczy.......................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....nie dotyczy...........................................................

...................................................nie dotyczy..................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

2.W spółdzielniach: .......................nie dotyczy...........................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

...................................................nie dotyczy.................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

..............................................nie dotyczy..................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

.............................................nie dotyczy.....................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy.....................................

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ............................nie dotyczy.............................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......nie dotyczy.............................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......nie dotyczy....................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........nie dotyczy................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............nie dotyczy.............................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy

Wynagrodzenie za r. 2002 wg. PIT - 77 235,24 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojadów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy ...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): …………..

...nie dotyczy.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Choroszewska

Wprowadzający: Elżbieta Choroszewska

Data modyfikacji: 2003-09-16

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2003-09-16