Oświadczenie majątkowe

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wój
ta

Augustów, dnia ..30.04.2003 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a).... .......... .......Maria Tarasewicz Harasimik............                                                                (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony.....23.05.1948..w..................Rakowiczach..............................

............................................................................................................................................................................................

…………………......Urząd Miasta Augustów Wydział Strategii, Rozwoju i promocji - Inspektor.........................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ................... nie dotyczy.........................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ............................ nie dotyczy............................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- papiery wartościowe: ....................................... nie dotyczy..................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................ na kwotę: ..........................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: .......... m2, o wartości: ............. tytuł prawny: ............................................................

2. Mieszkanie o powierzchni: 45,60m2, o wartości: .30697,00. tytuł prawny: ......własnościowe................

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........ nie dotyczy........................................., powierzchnia: ......................................

o wartości: .....................................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..........................................................................................................................................................

tytuł prawny: .................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................................................

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ......ogródek działkowy + altana
o wartości ……… nie dotyczy ….

tytuł prawny: ..........członek PZD.....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:     ..........nie dotyczy....

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ...............................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................................................................

.......................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .......................... nie dotyczy
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................................................................

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ............................ nie dotyczy...........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......................................

..................................................... nie dotyczy...........................................................................................

 • osobiście.....................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami.......................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości.......................................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .......................... nie dotyczy...........................................

...........................................................................................................................................................................................

 • osobiście: ...................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami: .....................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości........................................................................

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............................ nie dotyczy..............

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

2.W spółdzielniach: .................................. nie dotyczy..................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ............................ nie dotyczy...........

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .....innej działalności 254,48 - dofinansowanie z funduszu socjalnego.................

.......z tytułu zatrudnienia 30079,36 zł........
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojadów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): …………… nie dotyczy ……………………………..

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): …………..

..................................... nie dotyczy................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Tarasewicz

Wprowadzający: Maria Tarasewicz

Data modyfikacji: 2003-09-08

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-09-08