Dokumentacja projektowa przebudowy linii energetycznych i telekomunikacyjnych

Termin ważności strony 2003-10-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

poniżej 30 000 euro

 1. Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:
  http://www.um.augustow.pl e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0
  /87
  tel.:
  643 37 34 fax: 6446408

 2. Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko:
  Józef Górski; Andrzej Rudak
  b) telefon:
  643 37 34
  c) e-mail:
  gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu
  - 2
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu:
  9:00-15:00

 4. Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych

 5. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznych i linii telekomunikacyjnych na następujacych ulicach: Storczkowa, Pełnikowa, Liliowa, Bluszczowa w Augustowie
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU XX.XX.X
  miejsce realizacji zamówienia:
  Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych - warunki minimalne: __________

 6. Termin realizacji zamówienia:16.07.03-11.08.2003 wymagany

 7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości ____-______ zł.
  słownie: ______
  -________ zł.

 8. Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt)
  100 %

 9. Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________

 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu
  2
  - innym miejscu: ____________
  - pocztą elektroniczną - adres ___________________
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: ______
  -______ zł.
  słownie: _________
  -________ zł.

 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 12. Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  25
  - inne miejsce ___________________________
  b) w terminie do
  07.07.03 godz. 11:00

 13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  26
  - w innym miejscu ___________________________
  b) data: jak data składania ofert, godz.
  11:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2003-06-24

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2003-06-24