Nadbudowa budynku mieszkalnego nr 17 przy ul. Armii Krajowej w Augustowie

Termin ważności strony 2004-06-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

a) Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

b) REGON: 000523254

c) telfax: 087/643 42 19

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego

lub za zaliczeniem pocztowym. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Wacław Filipow i Andrzej Rudak; tel. 087/ 643 42 19:20.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację następującego zadania:

1. Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 17 przy ul. Armii Krajowej

w Augustowie

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją tej inwestycji.

5.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

do 30.09.2004 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz złożą oświadczenie w trybie art. 44 i przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz określone w SIWZ.

7. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

9. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania - siedziba zamawiającego: 16-300 Augustów ul. 3 Maja 60

b) termin składania - do dnia 14.06.2004 r. do godz. 10:00

10. Termin związania z oferta:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

20.05.2004 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2004-05-20

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2004-05-20