Ogłoszenia nieaktualne

 • Wybór Podmiotu Obsługującego przy realizacji Umowy Microsoft Select

  2003-06-02 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408

  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Marek Taraszkiewicz
  b) telefon: 643 25 36
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 30
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.00 do 14.00

  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony : „w sprawie wyboru Podmiotu Obsługującego przy realizacji Umowy Microsoft Select
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 72.20.2
  miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________

  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : do 31 stycznia 2006 r.

  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena (wysokość upustu wyrażona w %) 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  ___________________ ___ %
  ___________________ ___ %
  ___________________ ___ %
  ___________________ ___ %
  ___________________ ___ %
  ___________________ ___ %

  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 30
  - innym miejscu: Kliknij aby pobrać w formacie rtf lub doc: spec20030227.rtf lub spec20030227.doc
  - pocztą elektroniczną – adres: um@um.augustow.pl
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 14 marca 2003 roku do godziny 13.30
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 13.35

 • Dostawa sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

  2003-06-02 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408

  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Marek Taraszkiewicz
  b) telefon: 643 25 36
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 30
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.00 do 14.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony : „na dostawę sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych"
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU _____ miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________

  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : do 18 kwietnia 2003 r.

  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -

  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %

  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 30
  - innym miejscu: Kliknij aby pobrać w formacie rtf lub doc: spec20030227-2.rtf lub spec20030227-2.doc
  - pocztą elektroniczną – adres: um@um.augustow.pl
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, którzy dołączą stosowne oświadczenia oraz spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 14 marca 2003 roku do godziny 13.30

  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu

  data: jak data składania ofert, godz: 13.35

 • Dostawa materiałów biurowych

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: e-mail: ________________________
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Marek Wasilewski
  b) telefon: 643 52 88
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 5
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.10 do 10.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa materiałów biurowych.
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU XX.XX.X
  miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówieniapożądany : 31.01.2003 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 7
  - innym miejscu: ____________
  - pocztą elektroniczną – adres ___________________
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 15 stycznia 2003 roku do godziny 11.30
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz.12.00

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet:www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Marek Taraszkiewicz
  b) telefon: 643 25 36
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 30
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.00 do 12.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 24.66.4; 24.66.2; 24.65.1
  miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : 31.01.2003 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 30
  - innym miejscu: Kliknij aby pobrać w formacie rtf:
  spec20030109.rtf - pocztą elektroniczną – adres: um@um.augustow.pl
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 17 stycznia 2003 roku do godziny 14.25
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 14.30


  Informacja o wyniku:

  Urząd Miasta Augustów informuje, że przetarg został rozstrzygnięty.
  W przetargu wzięło udział 3 oferentów:
  1.P.H.U. "BAWI" S.A. Białystok ul. Składowa 10 z ceną 7113,32 zł. brutto
  2.Remix GSM Ełk ul. Słowackiego 11 z ceną 8200,00 zł. brutto
  3.AGA Electronics, Augustów ul. Skorupki 2 z ceną 7562,78 zł. brutto
  Przetarg wygrała firma P.H.U. "BAWI" S.A. Białystok ul. Składowa 10, oferując najniższą końcową cenę brutto w wysokości 7113,32 zł.

 • Pielęgnacja lasu komunalnego w Augustowie

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Teresa Arciszewska
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 5
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.00 do 15.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: „Pielęgnację lasu komunalnego w Augustowie
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU
  miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : 01.03.2003 r. - 31.12.2005 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 450,00 zł.
  słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 5
  - innym miejscu:
  - pocztą elektroniczną – adres:
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 17 lutego 2003 roku do godziny 9.00
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 10.00

 • Szacunek nieruchomości

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Anna Renkiewicz
  b) telefon: 643 21 46
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 4
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 9.00 do 14.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: szacunek nieruchomości
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 20.21.1 miejsce realizacji zamówienia:
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : 2003 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu
  Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 4
  - innym miejscu:
  - pocztą elektroniczną – adres:
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w specyfikacji warunków zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 30 stycznia 2003 roku do godziny 10.00
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 10.30

 • Usługi geodezyjne

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Anna Renkiewicz
  b) telefon: 643 21 46
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 4
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 9.00 do 14.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi geodezyjne
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 70.11.1 miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Augustów rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : 2003 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 4
  - innym miejscu:
  - pocztą elektroniczną – adres:
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w specyfikacji warunków zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 30 stycznia 2003 roku do godziny 10.00
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 11.00

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  powyżej 30 000 euro
  Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: http://www.um.augustow.pl e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 643 37 34 fax: 6446408
  Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Adam Wysocki; Andrzej Rudak
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu 2
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 9:00 – 15:00
  Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych.
  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Turystycznej – „DĄBEK” w Augustowie
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 45.21.4 miejsce realizacji zamówienia: Augustów, ul. Turystyczna – „Dąbek”
  rodzaj zamówienia: roboty budowlane Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: __________
  Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2003 –marzec 2004 pożądany
  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł. słownie: pięć tysięcy zł.
  Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 90 %
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  gwarancja 10 %
  ___________________ ___ %
  Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie
  Umowa: _____________________
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 2
  - innym miejscu: ____________
  - pocztą elektroniczną – adres ___________________
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: 15 zł.
  słownie: piętnaście zł.
  W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ.
  Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  - inne miejsce ___________________________
  b) w terminie do 2003.03.24 godz. 11:00
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  - w innym miejscu __________________________
  _ b) data: jak data składania ofert, godz. 11:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16