ogłoszenie o przetargu

Termin ważności strony 2006-08-04

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Augustowie:

  1. przy ul. Zarzecze - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę hotelową;

  • oznaczona Nr geodez. 40/2 o pow. 3392 mkw

- księga wieczysta - KW Nr 13318

- cena wywoławcza - 252.000,00 zł + 22% VAT

- wadium - 50.000,00 zł,

  1. przy ul. Wiśniowej - przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

  • oznaczona Nr geodez. 3276 o pow. 1002 mkw

- księga wieczysta KW Nr 11299

- cena wywoławcza - 94.000,00 zł + 22% VAT

- wadium - 18.000,00 zł,

  • oznaczona Nr geodez. 3277 o pow. 1000 mkw

- księga wieczysta KW 11299

- cena wywoławcza - 94.000,00 zł + 22% VAT

- wadium - 18.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2006 r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 31.07.2006 r. na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH Oddz. Augustów.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto.

Wadium może być wnoszone również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2603/.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój Nr 4, tel087/ 643 42 23 lub /087/ 643 42 26.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2006-06-14

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2006-06-14