Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Termin ważności strony 2004-11-17

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację następujących zadań: 1. Budowa ulicy Raginisa 2. Budowa ulicy Wspólnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją tej inwestycji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

a) Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

b) REGON: 000523254

c) telfax: 087/643 42 19

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego

lub za zaliczeniem pocztowym. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Józef Górski i Andrzej Rudak; tel. 087/ 643 42 20(19).

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację następujących zadań:

  1. Budowa ulicy Raginisa

  2. Budowa ulicy Wspólnej

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją tej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

do 30.03.2005 r. zadanie nr 1

do 28.02.2005 r. zadanie nr 2

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz złożą oświadczenie w trybie art. 44 i przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz określone w SIWZ.

8. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 90%

termin - 10%

10. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania - siedziba zamawiającego: 16-300 Augustów ul. 3 Maja 60

b) termin składania - do dnia 4.11.2004 r. do godz. 10:00

11. Termin związania z oferta:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

18.10.2004 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2004-10-19

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2004-10-19