Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego

Termin ważności strony 2003-10-06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
b) REGON: 000523264
c) kod, miejscowość, województwo, powiat
16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
d) ulica, nr domu, nr lokalu
3 Maja 60
e) internet: http://www.um.augustow.pl e-mail:
gkim@augustownet.com.pl
f) numer kierunkowy: 0/87
tel.: 643 37 34 fax: 644 64 08

2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko: Józef Górski; Andrzej Kulbacki
b) telefon: 643 37 34
c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
d) nr lokalu 3
e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 9:00 – 15:00

4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych .

5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kwaśnej i Żurawiej.
Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU:74.20.1
miejsce realizacji zamówienia: Augustów,
rodzaj zamówienia: usługi
dopuszcza się składanie ofert częściowych : Nie
dopuszcza się składanie ofert równoważnych: Nie
dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: Nie

6.Termin realizacji zamówienia:–19.05 – 16.06.2003 oczekiwany

8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
cena(koszt) 80 %
inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia
termin wykonania - 20 %
9. Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie
Umowa: _____________________
10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 3
lub za zaliczeniem pocztowym
11.W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
określone w SIWZ.
12Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania
- w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
b) w terminie do 2003.05.08 godz. 11:00

13.Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia:
- w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
b) data: jak data składania ofert, godz. 11:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-03

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-03