Organizacja kolonii terapeutycznych

Termin ważności strony 2003-10-06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
poniżej 30 000 euro

Gmina MIASTO AUGUSTÓW
Adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
Tel. (087) 64464 08
Ogłasza przetarg nieograniczony na organizację kolonii terapeutycznych w polskich górach dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych miasta Augustów
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Termin realizacji zamówienia: 01.07.2003 - 31.08.2003 r.
Liczba uczestników : 50 – 60 dzieci
Czas trwania turnusu: 14 dni
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego lub otrzymać przesyłka pocztową po zgłoszeniu zamówienia na specyfikację i załączeniu koperty zwrotnej ze znaczkiem o wartości 3,10
Uprawniony do kontaktów z oferentami : Roman Krzyżopolski - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2003r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2003r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena ( w przeliczeniu kosztów na osobodzień) - 70 %
2. Doświadczenie i przygotowanie fachowe - 20 %
3. Atrakcyjność programu terapeutycznego i turystyczno-wypoczynkowego - 10 %

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-03

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-03