Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Termin ważności strony 2003-10-06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
poniżej 30 000 euro

Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
b) REGON: 000523264
c) kod, miejscowość, województwo, powiat
16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
d) ulica, nr domu, nr lokalu
3 Maja 60
e) internet: http://www.um.augustow.pl e-mail:gkim@augustownet.com.pl
f) numer kierunkowy: 0/87
tel.: 643 37 34 fax: 6446408

Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: a) imię i nazwisko: Adam Wysocki; Andrzej Rudak
b) telefon: 643 37 34
c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
d) nr lokalu 2
e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu:9:00-15:00

Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji p.n. „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Turystycznej – „Dąbek” w Augustowie”
Polska Norma (lub norma ISO) - PKWiU XX.XX.X
miejsce realizacji zamówienia: Augustów
rodzaj zamówienia: usługi
Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie

Termin realizacji zamówienia:01.04.03-30.09.03 wymagany
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości - zł.
słownie: - zł.

Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
cena(koszt) 100 %

Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
Umowa: _____________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 2
lub za zaliczeniem pocztowym
b) cena formularza: - zł.
słownie:- zł

W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
określone w SIWZ i posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontrolowania robót sanitarnych.

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania
- w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
- inne miejsce ___________________________
b) w terminie do 24.03.03 godz. 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia:
- w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
- w innym miejscu ___________________________
b) data: jak data składania ofert, godz. 11:30

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-03

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-03