Przetarg nieograniczony - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Plaża Bielnik

Termin ważności strony 2006-03-03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miejski w Augustwie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (087) 6434210

fax (087) 6434211

NIP 846-00-06-988

REGON 000523264

e-mail: um@um.augustow.pl

strona internetowa: www.urzad.augustow.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60000 EURO

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 28,
tel. (087) 6434217

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Augustów, zwanej „Plaża Bielnik”, powierzchnia opracowania - około 37,115 ha.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia:

Etap 1 - w terminie 100 dni od daty zawarcia umowy,

Etap 2 - w terminie 90 dni od daty uzyskania stanowiska Burmistrza

Etap 3 - w terminie 30 dni od daty uzyskania kompletu uzgodnień,

Etap 4 - w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia wniesionych uwag,

Etap 5 - w terminie 20 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Za spełnienie warunków zamawiający uzna złożenie oświadczenia w trybie art. 44 w/w ustawy oraz dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:

cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 25 do dnia 03.03.2006 r., do godz. 12.00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

Augustów 14.02.2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-02-14

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2006-02-14