Przetarg nieograniczony-kredyt termomodernizacyjny

Termin ważności strony 2004-08-16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (087) 6434235, 6434226

fax (087) 6434211

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60000 EURO

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 29,
tel. (087) 6434235

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa udzielania kredytu - Wspólny Słownik Zamówień: 66130000

- rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego udzielany zgodnie z ustawą z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z poźn. zm.) w kwocie 819 326,00 PLN

- okres kredytowania: do 31.12.2009 r.

- okres karencji w spłacie kapitału i odsetek: do 31.12.2004 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia (przewidywany): 1 września 2004 r.

7. W postępowaniu mogą brać Banki, które nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:

cena - 100 %, w tym:

wysokość oprocentowania kredytu - 95 %

wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku i prowizji - 5%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 25 do dnia 16.08.2004 r., do godz. 12.30.

11. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

Augustów 16.07.2004r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Zakrzewski

Wprowadzający: Janusz Zakrzewski

Data modyfikacji: 2004-07-16

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2004-07-16