Przetarg nieograniczony-mikrobus

Termin ważności strony 2004-08-17

Przetarg nieograniczony na dostawę mikorobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (087) 6434235, 6445430

fax (087) 6434211

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60000 EURO

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 29,
tel. (087) 6434235

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Samochód mikrobus dziewięcioosobowy (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia (wymagany): 1 września 2004 r.

7. W postępowaniu mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:

cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 25 do dnia 17.08.2004 r., do godz. 12.30.

11. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

Augustów 29.07.2004r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Zakrzewski

Wprowadzający: Janusz Zakrzewski

Data modyfikacji: 2004-07-29

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2004-07-29