Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat (od 01.03.2007r. do 28.02.2010r.)lokalu użytkowego z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny wraz z szaletem miejskim oraz ogródkiem kawiarnianym, położone przy Rynku Zygmunta Augusta 44.


B U R M I S T R Z

M I A S T A A U G U S T OWA

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę na okres 3 lat (od 01.03.2007r. do 28.02.2010r.) lokalu użytkowego z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny wraz z szaletem miejskim oraz ogródkiem kawiarnianym , położone w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 44

Przedmiotem dzierżawy jest łącznie:

- lokal kawiarni na piętrze wraz z antresolą i tarasami o łącznej pow.242,10 m kw

z czego:

lokal kawiarni - 144,30 m kw

antresola o pow.16,10 m kw

taras o pow.81,70 m kw

-szalet miejski o pow.98,60 m kw

-ogródek kawiarniany o pow.150 m kw stanowiący część działki oznacz. Nr geodez.3256 i 3197

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 35 000,00 zł + 22%VAT

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone hasłem „KAWIARNIA”

- z proponowanym czynszem dzierżawnym w stosunku rocznym,

- rodzajem i charakterystyką planowanej usługi,

- sposobem zagospodarowania

- oraz dowodem wpłaty wadium

- oświadczeniem , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunku bez zastrzeżeń

należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie w terminie do 08.02.2007r. do godz. 14oo.

/złożone materiały nie podlegają zwrotowi/

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić w terminie do 08.02.2007r. na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH Oddz.Augustów.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.02.2007r.

Termin zawarcia umowy ustala się na 28.02.2007r.

Szczegółowe informacje /w tym projekt umowy/ można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój Nr 4, tel. Nr 6434223.

Burmistrzowi Miasta Augustowa przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-01-09

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2007-01-09