Przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości

Termin ważności strony 2009-10-10

B U R M I S T R Z

M I A S T A A U G U S T O W A

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Augustowie

1. przy ul. Turystycznej

- działka Nr 4005/38 o pow.4 665 m kw

Kw Nr SU1A/00015826/0

Cena wywoławcza 955 000, 00 zł + 22%VAT

Wadium 180 000, 00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową w formie osiedli z apartamentami przeznaczonymi do wynajmu turystom odwiedzającym Augustów powiązanymi funkcjonalnie z terenem zabudowy usługowo- mieszkaniowej (funkcja podstawowa). Możliwe jest lokalizowanie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków (funkcja alternatywna).

(Na działce znajduje się wiata oraz ogrodzenie)

2.przy ul. Turystycznej

- działka Nr 4005/37 o pow.4 750 m kw

Kw Nr SU1A/00015826/0

Cena wywoławcza 973 000, 00 zł + 22%VAT

Wadium 190 000, 00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową w formie osiedli z apartamentami przeznaczonymi do wynajmu turystom odwiedzającym Augustów powiązanymi funkcjonalnie z terenem zabudowy usługowo- mieszkaniowej (funkcja podstawowa). Możliwe jest lokalizowanie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków (funkcja alternatywna).

(Na działce znajduje się boks na skład żużlu i opału oraz ogrodzenie)

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 07.10.2009r. o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul.3 Maja 60.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Pierwszy przetarg odbył się 14.05.2009r.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 01.10.2009r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440 .

Wadium może być wnoszone również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603) .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój Nr 4,

tel. 087 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2009-07-28