Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Termin ważności strony 2006-10-30

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Augustowie: - przy ul.Zarzecze oznacz. Nr geodez.40/2 o pow.3392 m kw - przy ul.Kościelnej oznacz. Nr geodez.3462/4 o pow.93 m kw - przy ul.Wiśniowej: oznacz. Nr geodez.3276 o pow.1002 m kw, oznacz. Nr geodez.3275 o pow.546 m kw, oznacz. Nr geodez.3278 o pow.543 m kw, oznacz. Nr geodez.3277 o pow.1000 m kw

B U R M I S T R Z

B U R M I S T R Z

M I A S T A A U G U S T O W A

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Augustowie

1. przy ul.Zarzecze przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę hotelową

- oznacz. Nr geodez.40/2 o pow.3392 m kw

księga wieczysta Kw Nr 13318

cena wywoławcza 252 000, 00 zł + 22%VAT

wadium 50 000, 00 zł

2. przy ul.Kościelnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo - mieszkaniową

- oznacz. Nr geodez.3462/4 o pow.93 m kw

księga wieczysta Kw Nr 13 518

cena wywoławcza 66 000, 00 zł + 22%VAT

wadium 13 000, 00 zł

2. przy ul.Wiśniowej, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

- dz. Nr 3276 o pow.1002 m kw

Kw Nr 11 299

cena wywoławcza 94 000, 00 zł + 22%VAT

wadium 18 000, 00 zł

- dz. Nr 3275 o pow.546 m kw

Kw Nr 11 299

cena wywoławcza 42 400, 00 zł + 22%VAT

wadium 8 000, 00 zł

- dz. Nr 3278 o pow.543 m kw

Kw Nr 11 299

cena wywoławcza 42 000, 00 zł + 22%VAT

wadium 8 000, 00 zł

- dz. Nr 3277 o pow.1000 m kw

Kw Nr 11299

cena wywoławcza 94 000, 00 zł + 22%VAT

wadium 18 000, 00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 25.10.2006r. o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul.3 Maja 60.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 20.10.2006r. na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH Oddział Augustów.

Wadium może być wnoszone również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603)

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój Nr 4,

tel.643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-09-20

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2006-09-20