Ubezpieczenia majątku i interesów Gminy Miasto Augustów - przetarg niewograniczony

Termin ważności strony 2008-01-23
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 EURO

 1. Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: www.urzad.augustow.pl

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-00-06-988, REGON 000523264

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Gminy Miasto Augustów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w zakresie:
  Zadanie I

a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

d) ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia)

e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

f) ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance)

g) ubezpieczenie NNW osób w Środowiskowym Domu Samopomocy i Warsztacie Terapii
Zajęciowej

h) ubezpieczenie jachtów

Zadanie II

a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Miasta Augustów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66336100-5 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66336310-0 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66336000-4 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66332000-6 (usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka), 66337400-5 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66337000-1 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66337100-2 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66334100-1 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66331100-0 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://um-augustow.pbip.pl

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Janusz Zakrzewski, Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel. 087 643 42 19,
e-mail: Janusz.Zakrzewski@urzad.augustow.pl,
- Elżbieta Wałkuska, Inter Broker Sp. z o. o., Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 21, tel. 085 74 29 110, e-mail: bialystok@interbroker.pl.

 1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: 36 miesięcy począwszy od 1 lutego 2008 r.

 2. Dokumentację przetargową zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok nr 2, tel. 087 643 42 19, fax. 087 643 42 11. Dokumentacja przetargowa - bezpłatna.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustów do dnia 23 stycznia 2008 do godz. 10:00.

 1. Kryteria wyboru oferty (w %):
  - cena oferty ubezpieczeniowej - 70 %
  - klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane - 30%

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 stycznia 2008 r. o godzinie 10:15.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania oferty.

 2. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności:

Posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają na dzień 30.09.2007 r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami powyżej 100%.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły „spełnia- nie spełnia”

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Augustów 15.01.2008 r.

Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.01.2008 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-15

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2008-01-15