Ustalenie miesięcznej stawki czynszu za lokal użytkowy przy ul. 3 Maja 31

Termin ważności strony 2004-06-30
O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA ogłasza

przetarg nieograniczony

na lokal użytkowy przy ulicy 3 Maja 31 w Augustowie o powierzchni użytkowej - 17,27 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 24czerwca 2004 roku o godzinie 10-tej

w świetlicy Urzędu Miasta w Augustowie ulica 3 Maja 60.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie miesięcznej stawki czynszu za

1 m2 powierzchni użytkowej.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 19,00 zł.

słownie: dziewiętnaście zł. /bez VAT-u/.

Wylicytowana stawka czynszu będzie weryfikowana o roczny wskaźnik

wzrostu cen podany przez GUS.

Lokal można obejrzeć w dniu 23 czerwca 2004 roku w godzinach od

13-tej do 15-tej.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta

w Augustowie w dniu przetargu do godziny 10-tej w kwocie 330,00 zł.

słownie: trzysta trzydzieści zł.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg zrezygnuje z podpisania umowy, przetarg zostanie powtórzony, a wadium pozostanie na koncie

administratora.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Augustów, data 09 .06. 2004 r.

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2004-06-09

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2004-06-09