Wykonanie szacunków nieruchomości

Termin ważności strony 2003-10-02

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej 30000 EURO
Urząd Miasta Augustów
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
tel. 087 643-21-46, fax (087)64-46-408
REGON 000523264
zaprasza do składania ofert na:
-WYKONANIE SZACUNKÓW NIERUCHOMOŚCI
obejmujących określenie wartości nieruchomości gruntowych położonych w Augustowie i będących przedmiotem użytkowania wieczystego, w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (zamówienie obejmuje oszacowanie około 200 działek)

Termin realizacji pełnego zakresu zamówienia:
29.08 2003.
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100 %
Zainteresowanych oferentów prosimy o pobranie w siedzibie Urzędu Miasta

przy ul. 3 Maja 60 w Augustowie, pokój nr 4 „Specyfikacji warunków zamówienia”.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji warunków zmówienia.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 25 do dnia 02.06.2003 r. do godz.1000 z zaznaczeniem:
„RZECZOZNAWCA” - przetarg
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczącej przedmiotu przetargu jest Anna Renkiewicz - pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - tel. 643-21-46, w godzinach 9.00 - 14.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2003 r. o godzinie 1015 w budynku Urzędu Miasta, pokój 26 (sala konferencyjna) przy ul. 3 Maja w Augustowie.

Augustów, 15 maja 2003 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-03

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-03