Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomości położonych przy ul. Zarzecze

B U R M I S T R Z

M I A S T A   A U G U S T O W A

o g ł a s z a

czwarty  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat:

1) Stanowisko Nr 2 o pow. 81, 00  m kw stanowiące część działki Nr 10/5 położonej
 w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia  usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi   18 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 500, 00 zł.

2) Stanowisko Nr 5 o pow.  90, 00  m kw stanowiące  część działki Nr 10/4 położonej
 w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia  usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi   18 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 400, 00 zł.

3) Stanowisko Nr 6  o pow. 109, 00  m kw stanowiące część działki Nr 10/4 położonej
w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia  usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi   18 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 300, 00 zł.

4) Stanowisko Nr 7  o pow. 84, 00  m kw stanowiące część działki Nr 10/4 położonej
w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia  usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi   18 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 200, 00 zł.

5) Stanowisko Nr 8  o pow. 71, 00 m kw stanowiące część działki Nr 10/4 położonej
w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia  usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi   18 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 100, 00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 r. o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy
 ul. 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 5 kwietnia 2018 r.  na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440 .

Pierwszy przetarg odbył się dnia 04.05.2017 r.

Drugi przetarg odbył się dnia 06.07.2017 r.

Trzeci przetarg odbył się dnia 30.11.2017 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Nieruchomości są wolne od obciążeń nie są przedmiotem zobowiązań.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy, zostanie zawiadomiona
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe, na dzień wpłacenia wadium, wobec Gminy Miasta Augustów.

Dzierżawca zobowiązany będzie do  zagospodarowania nieruchomości zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Urząd Miejski w Augustowie.

 

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej   bip.um.augustow.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60
( w tym projekt zagospodarowania nieruchomości  oraz projekt umowy), pokój Nr 4, tel. 87 6434223. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem gospodarowania nieruchomości oraz  projektem umowy (w tym o prawach i obowiązkach stron).

                                                                                                                                             Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-03-08

Wprowadzający: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-03-08

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-03-08