Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Augustowie przy ul. Usługowej i Sładowej

B U R M I S T R Z

M I A S T A     A U G U S T O W A

o  g  ł  a  s  z  a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Augustowie:

1)przy ul. Usługowej,

oznaczonej Nr geodez. 717/16 o powierzchni  0,5000 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

Cena wywoławcza   204 345,00 zł + 23%VAT. 

Wadium 40 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny  przemysłowo -  składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza). Na przedmiotowej działce przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowej. Docelowa lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

2)przy ul. Składowej,

oznaczonej Nr geodez. 717/18 o powierzchni  1,1082 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

Cena wywoławcza   428 475,00 zł + 23%VAT. 

Wadium 80 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny  przemysłowo -  składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza)

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

3)przy ul. Składowej,

oznaczonej Nr geodez. 717/19 o powierzchni  1,3555 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

Cena wywoławcza   524 091,00 zł + 23%VAT. 

Wadium 100 000,00 zł.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny  przemysłowo -  składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza)

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Nieruchomości położone są na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Podstrefa Augustów.

Podmiotem zarządzającym jest:

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Noniewicza 49

16-400 Suwałki

http://www.ssse.com.pl/

Tel./fax (+48 87) 565 22 17, 565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
e-mail: suwalki@ssse.com.pl
e-mail: g.czauz@ssse.com.pl

Wszelkich informacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Augustów udziela zarządzający


Nabywca nieruchomości będzie związany przepisami dotyczącymi funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który jest dostępny w siedzibie Strefy oraz na stronie http://www.ssse.com.pl/.

Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje prawo pierwokupu
na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem SSSE oraz   warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Strefy.

 

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

 

Nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/19 nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków natomiast znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj. suwalskiego pod Nr 5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach
z dnia 09.02.1979 r. znak: Kl. WKZ 534/5/d/79 jako Zespół Kanału Augustowskiego.

 

Przetarg odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ulicy 3  Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie do  9 maja 2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości.

W odniesieniu do podmiotów gospodarczych uczestnicy przetargu zobowiązani są przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia: wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS).
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

 

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Michał Salik

Data modyfikacji: 2019-03-12

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2019-03-12