OP.271.2.7.2016 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK

Termin ważności strony 2016-05-15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um-augustow.pbip.pl. Augustów: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9 W AUGUSTOWIE WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM Numer ogłoszenia: 104298 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów , ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 42 28, faks 87 643 42 11. Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.augustow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9 W AUGUSTOWIE WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku MDK w celu poprawy funkcjonowania placówki wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma spełniać standardy obowiązujące w tego typu placówkach.W związku z przebudową i rozbudową budynku, zamawiający zamierza uzyskać dodatkowy efekt w formie zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i energię użytkową w stosunku do wartości podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. APK zajmują się działalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury, a w szczególności edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę,gromadzeniem, dokumentowaniem, tworzeniem, ochroną i udostępnianiem dóbr kultury,tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,rozpoznawaniem, rozbudzaniem, zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Powyższe zadania realizowane są przede wszystkim poprzez organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnej aktywności kulturalnej, wernisaży twórców kultury malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy i fotografików oraz imprez kulturalnych, współdziałanie w organizacji świąt narodowych, integrację środowisk kombatanckich, promocję osiągnięć miejscowych twórców, prowadzenie bibliotek i muzeów, współdziałanie z innymi placówkami kultury i zakładami pracy. PLANOWANE MIEJSCE PRZEDSIĘWZIĘCIA Teren objęty opracowaniem znajduje się w Augustowie przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 działki nr 3462 1 stanowiącej współwłasność i 3462 3, 3462 4, 3462 9, 3463 1, 3463 2, stanowiącej własność Gminy Miasta Augustów obręb 0003. Łączna powierzchnia działek wynosi 431i74i93i509i410i111 suma 0,1628ha. KOMUNIKACJA Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe minimum 10 w tym dla niepełnosprawnych dojazdy gospodarcze do zapleczy. Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kościelna i ul. Rynek Zygmunta Augusta ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA Na terenie inwestycji znajduje się infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania obiektu: sieć energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplna. WARUNKI GEOTECHNICZNE Wykonawca zleci wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania budynku oraz przekaże zamawiającemu dokumentację geotechniczną. WYTYCZNE FUNKCJONALNE Program funkcjonalno użytkowy stan istniejący ok.800m kw. PARTER,mała galeria APK,2 toalety,klatka schodowa,1 PIĘTRO,2 pracownie,3 biura, 3 lokale organizacji pozarządowych,2 toalety,klatka schodowa,2 magazynki PODDASZE poddasze nieużytkowe,toaleta,klatka schodowa, Program funkcjonalno użytkowy stan projektowany ok. 1400m kw. ISTNIEJĄCY PARTER mała galeria APK,2 toalety, ROZBUDOWA PARTER klatka schodowa,winda,5 pracowni tematycznych,magazyn archiwum,2 toalety,garaż ISTNIEJĄCE 1 PIĘTRO 2 pracownie,3 pokoje biurowe,3 sale zajęciowe muzyka,plastyka,pracownia rękodzieła,2 toalety,1 magazynek,ROZBUDOWA 1 PIĘTRO klatka schodowa,winda,sala mała prób z zapleczem,sala średnia prób z zapleczem,2 toalety ISTNIEJĄCE PODDASZE sala wielofunkcyjna z zapleczem,2 toalety.Strefa zajęć artystycznych i muzycznych. Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby zajęć artystycznych i muzycznych powinny zapewnić możliwość jednorazowego przebywania maksymalnie 10 osób na każde pomieszczenie. W pomieszczeniu na potrzeby zajęć muzycznych należy przewidzieć wyciszenie akustyczne. Strefa wielofunkcyjna. Sala wielofunkcyjna ma być przeznaczona do zabaw, gimnastyki, rytmiki, zajęć muzycznych w grupach, prowadzenia wystaw czasowych oraz organizowania uroczystości i konferencji. Sala powinna posiadać bezpośredni dostęp do sanitariatów, magazynu sprzętu i archiwum. Sale powinny być tak zaplanowana, aby umożliwić udział większej liczby widzów w czasie imprez. W sali należy przewidzieć dobrą akustykę i nagłośnienie, oświetlenie np reflektory, możliwość zawieszenia dekoracji kurtyna, oraz odpowiednią wentylację. Strefa ogólnego przeznaczenia, administracyjna, pomocnicza i obsługi. Sala prób z zapleczem przewidywana w skrzydle dobudowywanym, ma być wykorzystywana również na potrzeby spotkań 3 organizacji pozarządowych mających swoje siedziby w budynku MDK. Wytyczne ogólne dla budynku.Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb użytkowych przy jednoczesnym spełnieniu walorów architektonicznych charakterystycznych dla strefy ochrony konserwatorskiej, kształtując w nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa, użyte materiały powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla użytkownika i odporne na zniszczenie, w salach zajęć należy przewidzieć sufity i ściany pochłaniające dźwięk, wszystkie pomieszczenia mają być zlokalizowane i powiązane ze sobą komunikacją w taki sposób, aby swe funkcje mogły pełnić w jak najbardziej optymalny sposób, zapewniając wygodę użytkownikom. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń mają być dobrane uwzględniając ilość korzystających oraz potrzebną ilość personelu obsługowego. Należy zaprojektować monitoring obejmujący zasięgiem pomieszczenia wystawowe, korytarze, wejścia do budynku oraz tereny wokół budynku.Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne zagospodarowania terenu Projekt ma obejmować zagospodarowanie terenu inwestycji przy następujących uwarunkowaniach wymaganych przez inwestora. Przewidzieć należy możliwość organizacji imprez plenerowych wraz z nagłośnieniem festynów, pikników, przeglądów artystycznych. Przewidzieć miejsce do rysowania po powierzchni. Przewidzieć oświetlenie zewnętrzne terenu wraz z monitoringiem. Należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia terenu z furtkami i bramą, wiaty śmietnikowe. Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe dla personelu, dojazdy gospodarcze do zaplecza restauracji i lokali funkcjonujących w budynku, a nie powiązanych funkcjonalnie z MDK, ciąg komunikacyjny. W okolicach wejścia należy przewidzieć miejsce na rowery. WYTYCZNE DLA INSTALACJI Sieci i instalacje sanitarne. Należy zaprojektować wszystkie instalacje wewnętrzne w tym m.in. wod kan, c.o., c.w.u., wentylacyjną, instalacje. p. poż., oraz zewnętrzne w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu.Sieci i instalacje elektryczne i elektroniczne.Należy zaprojektować wszystkie instalacje elektryczne i elektroniczne wewnętrzne w tym instalacje elektryczne sieć ogólna zasilająca obwody gniazd wtykowych i oświetlenia,oświetlenie awaryjne, system ppoż., okablowanie strukturalne, instalację telefoniczną, z centralą wewnętrzną, monitoring, instalację odgromową oraz sieci zewnętrzne w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym oświetlenie zewnętrzne terenu.W RAMACH ZAMÓWIENIA NALEŻY WYKONAĆ Projekty budowlane uwzględniające wszystkie niezbędne branże z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 03.120.1133 ze zm., łącznie z ekspertyzą stanu technicznego, charakterystykę energetyczną obiektu z uwzględnieniem obiektów nisko energetycznych, projektem zagospodarowania terenu i projektem parkingu. Projekty wykonawcze dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z zestawieniem materiałów odrębnie dla każdej branży zestawienie materiałów i urządzeń użytych w dokumentacji z opisem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz wybranej technologii. Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży.Przedmiary robót dla każdej branży. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Ponadto wykonawca powinien zapewnić:obsługę geodezyjną prac projektowych, w tym: wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii ZUD, wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych, pozyskać w imieniu Zamawiającego od właściwych jednostek warunków podłączeniowych w zakresie zrzutu ścieków sanitarnych i wód deszczowych, jeżeli ich uzyskanie będą konieczne, uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej rozwiązania funkcjonalne, użytkowe i techniczne, technologii budowy i standard wykończenia,wykonać szczegółową koncepcję zawierającą zagospodarowanie terenu, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową minimum 4 widoki,wykonać analizę opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii, uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww dokumentacja musi być dostarczona również w wersji elektronicznej w formacie PDF. płyty CD. Kosztorysy robót muszą być zapisane w programie kosztorysowym w formacie rds ath. Ww dokumentacja winna spełniać następujące wymagania:Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji na jej podstawie pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego do użytkowania wybudowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń.Powinna zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy.Wykonawca złoży oświadczenia o kompletności dokumentacji w rozumieniu ustaleń niniejszej umowy i celu, któremu ma służyć oraz o sporządzeniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.Wykonawca dokonując opisu przedmiotu zamówienia winien dostosować się do wymagań określonych w art. 29 31 ustawy Pzp opisując go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na późniejsze sporządzenie oferty dla wykonania robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowej szczególnie nie może wskazywać znaków towarowych patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, ale w takim przypadku wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny wraz ze wskazaniem, do czego równoważny. Prace projektowe należy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym ustawę Prawo budowlane oraz ustawę Prawo zamówień publicznych. Obiekt powinien spełniać wymogi z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym Dz. U. Nr 130, poz. 1389, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego Dz. U. Nr 72, poz. 464. W dokumentacji projektowej Jednostka projektowania zastosowane materiały i urządzenia opisze parametrami technicznymi bez podawania znaków towarowych i wskazania na konkretnych producentów. Niezastosowanie się do niniejszego skutkować będzie potraktowaniem przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodnej z umową i wezwanie do usunięcia wad w przedmiocie umowy. Cały proces projektowania podzielono na II ETAPY. ETAP I Wykonanie badań geotechnicznych. Zlecenie wykonania map do celów projektowych. Przygotowanie minimum dwóch szczegółowych koncepcji rozbudowy i przebudowy. Każda z koncepcji musi zawierać zagospodarowanie terenu, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową minimum 3 widoki dla każdej z koncepcji. Przygotowanie jednej szczegółowej koncepcji rozbudowy budynku zawierającej budowę zadaszenia dziedzińca w celu stworzenia połączenia zarówno funkcji foyer MDK jak i funkcji wystawienniczej przestrzeni do organizowania różnego rodzaju wydarzeń, koncertów, wystaw czasowych, seminariów czy konferencji. Zaprojektowane wnętrze ma również zapewnić miejsca dla stolików restauracji Maska, zapewnić możliwość dostaw towarów do sklepów znajdujących się w parterze budynku MDK. Koncepcja zadaszenia nie będzie stanowiła zakresu opracowania projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych. Wykonanie koncepcji z zaproponowaniem optymalnych rozwiązań technicznych. Koncepcje należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno użytkowy oraz obowiązujące przepisy prawa. Przed złożeniem koncepcji Jednostka projektowania zaprezentuje wykonane prace projektowe na spotkania koordynacyjnym z Zamawiającym oraz uwzględni wszystkie sugestie Zamawiającego. Projektant złoży koncepcje oficjalnie w terminie wskazanym na wykonanie etapu I. Po oficjalnym złożeniu koncepcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w przedłożonych koncepcjach. Biorąc niniejsze pod uwagę Zamawiający zastrzega sobie możliwość końcowego zaakceptowania koncepcji w terminie do 30 dni od daty oficjalnego złożenia. Za termin wykonania prac w I etapie przyjmuje się datę oficjalnego złożenia koncepcji przez Jednostkę projektowania. Etap I powinien zostać zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty podpisania umowy. Jednostka projektowania rozpocznie prace etapu II zadania w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowej koncepcji. Koszt prac związanych z wykonaniem koncepcji nie może stanowić więcej niż 15% wynagrodzenia umownego brutto, płatne po ukończeniu etapu I i akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. ETAP II Wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii, Pozyskanie wszystkich niezbędnych map, analiz, uzgodnień, ekspertyz, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi oraz niniejszą SIWZ. Pozyskanie od właściwych jednostek w imieniu Zamawiającego warunków podłączeniowych w zakresie poboru wody, energii elektrycznej, gazu, obsługi telekomunikacyjnej oraz zrzutu ścieków sanitarnych i wód deszczowych jeżeli będą wymagane. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na podstawie koncepcji zatwierdzonej w etapie I. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń użytych w dokumentacji. Wykonanie instrukcji. Etap II kończy się w momencie przekazania pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe wraz z kompletną dokumentacją projektowo kosztorysową oraz wykazami i oświadczeniami wymienionymi w § 3 pkt 6 umowy, na co zostanie podpisany stosowny protokół odbioru przez obydwie strony. NADZÓR AUTORSKI.Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane. W ramach zamówienia planuje się minimum 12 pobytów na budowie. Szczegółowe warunki pełnienia nadzoru zawiera wzór umowy.. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do 50 % wartości zamówienia podstawowego II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania tego warunku zostania dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: minimum jedną usługę obejmującą swym zakresem wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno - projektowej na budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 800m², dla której została wydana decyzja pozwoleniu na budowę III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie wykonawcy III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznej, etc. będącymi aktywnymi członkami swoich samorządów zawodowych III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 50 000,00 zł III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 95 2 - Termin wykonania II etapu zamówienia - 5 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia (ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego) dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-augustow.pbip.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok. nr 7. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Tutaj wpisz treść informacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Renata Wojtuszko

Data publikacji: 2016-04-26