Zaproszenie do składania ofert na obsługę w zakresie usług geodezyjnych.

ZAPROSZENIE

do składania ofert na obsługę w zakresie usług geodezyjnych

 

 1. Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: bip.um.augustow.pl

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

 1. Określenie trybu zamówienia: usługa

Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert z ogłoszeniem, zgodnie z § 5 ust.1 lit. c) Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa nr 746/17 z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej do 30 000 EURO w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

 1. Przedmiot zamówienia: usługa

Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Miasto Augustów w 2019 r. w zakresie:
- obsługa bieżąca Zamawiającego w zakresie usług geodezyjnych.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

-  Ewa Szczepańska – tel. 87 643 42 23,

 • Michał Salik - tel. 87 643 80 60.
 1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Dokumentację zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski
  w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok. nr 4, tel. 87 643 80 60.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta,
  nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, do dnia 4 grudnia 2018 r.
  do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 4 grudnia 2018 r.
o godzinie 930.

 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:

……………………………………

……………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

……………………………………

……………………………………

(Siedziba -adres Wykonawcy)

            Gmina Miasto Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Oferta na:

Obsługę w zakresie usług geodezyjnych 

 

 

 1. Kryteria wyboru oferty (w punktach i procentach):
 2. a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena – 100%

 

 1. b) Ocena oferty będzie wyrażona w punktach i zostanie dokonana zgodnie z wzorem:

 

 

 

Gdzie:

LP – liczba punktów

CN – cena oferty najtańszej

CB – cena oferty badanej

100% - kryterium cenowe

 

 1. c) Ustalając cenę oferty według poszczególnych pozycji formularza cenowego Zamawiający przyjmie następujące mnożniki: a1 – x5, a2 – x3, a3 – x1, b1 – x4, b2 – x8, c1 – x4, c2 – x8,
  d1 – x4, d2 – x5, e1 – x3, e2 – x8, f1 – x1, f2 – x1, g – x50, h – x10, 4, i – x50, j1 – x1,
  j2 – x1 k1 – x10, k2 – x6, l – x40, ł1 – x1, ł2 – x1, m1 – x20, m2 – x10, n1 – x5, n2 - x150.

Ustalona przy zastosowaniu powyższych mnożników cena będzie składową do wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. d) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów.

 

 1. e) Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał cenę brutto całości zamówienia.

 

 1. f) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów

 

 1. g) W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający przeprowadzi pomiędzy Oferentami dodatkowe negocjacje.

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Dysponują uprawnieniami do wykonania zamówienia.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy
 2. wypełniony formularz cenowy
 3. wypełniony formularz - Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia
  4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty.
  (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej)
 4. Poświadczoną za zgodności z oryginałem kserokopię odpisu uprawnień zawodowych.

 

Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

 

 1. Zamawiający zastrzega:

- możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i na każdym etapie,

- możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej,

- możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy.

W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

 

 Augustów 23.11.2018 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-11-23

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-11-23