Zaproszenie do składania ofert na obsługę w zakresie wyceny nieruchomości i porządzania opracowań - inwentaryzacji.

ZAPROSZENIE

do składania ofert na obsługę w zakresie wyceny nieruchomości
i sporządzania opracowań – inwentaryzacji 

 

 1. Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

 E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: http://bip.um.augustow.pl/

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

 1. Określenie trybu zamówienia: usługa
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert z ogłoszeniem, zgodnie z § 5 ust.1 lit. c) Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa nr 746/17 z dnia
  22 czerwca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania zamówień publicznych
  o wartości szacunkowej do 30 000 EURO w Urzędzie Miejskim w Augustowie.
 3. Przedmiot zamówienia:

Wycena nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Augustów w 2019 r. w zakresie:
- obsługa bieżąca Zamawiającego w zakresie wyceny nieruchomości.

- sporządzanie opracowań – inwentaryzacji w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

-  Ewa Szczepańska – tel. 87 643 42 23,

-  Michał Salik - tel. 87 643 80 60.

 1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Dokumentację zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski
  w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok. nr 4, tel. 87 643 80 60.
 3. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, do dnia
  4 grudnia 2018 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 4 grudnia 2018 r.
o godzinie 1015.

 

……………………………………

……………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

……………………………………

……………………………………

(Siedziba -adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Oferta na:

Obsługę w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzanie opracowań – inwentaryzacji 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:

 

 

 

 

 


 

 1. Kryteria wyboru oferty (w punktach i procentach)

 

 1. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena – 100%

 

 1. ocena oferty będzie wyrażona w punktach i zostanie dokonana zgodnie z wzorem:

 

 

 

Gdzie:

LP – liczba punktów

CN – cena oferty najtańszej

CB – cena oferty badanej

100% - kryterium cenowe

 1. ustalając cenę oferty według poszczególnych pozycji formularza cenowego Zamawiający przyjmie następujące mnożniki: a1 – x6, a2 – x13, a3 – x9, b1 – x1, b2 – x1, c – x11, d – x1, e – x2, f1 – x1, f2 – x1, g1 – x1, g2 – x1, h – x1, i – x8,
  j – x3, k – x2, l – x1, ł1 – x1, ł2 – x1, m1 – x3, m2 – x50, n1 – x1, n2 –x1, o1 – x1, p1 - x1.

  ustalona przy zastosowaniu powyższych mnożników cena będzie składową
  do wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów.

 

 1. do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał cenę brutto całości zamówienia.

 

 1. za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów
 2. w przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający przeprowadzi pomiędzy Oferentami dodatkowe negocjacje.

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

 1. dysponują uprawnieniami do wykonania zamówienia.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

 1. Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy
 2. wypełniony formularz cenowy
 3. wypełniony formularz - Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia
  4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty.
  (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej)
 4. Poświadczoną za zgodności z oryginałem kserokopię odpisu uprawnień zawodowych.

 

Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

 

 1. Zamawiający zastrzega:

- możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i na każdym etapie,

- możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na opracowanie dokumentacji,

- możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy.

W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

 

 

 

Augustów 23.11.2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-11-23

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-11-23