Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

30 000 EURO

pn.: Wykonywanie usług  weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Augustów”.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

Tel. 087 643 42 10, fax 087 643 42 11

NIP 846-15-29-116, REGON 000523264

Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert z ogłoszeniem, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. c Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa nr 746/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 EURO w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie usług weterynaryjnych w następujących zakresach:                                                                                                                                     1) udzielania   w nagłych  przypadkach pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom,    

2)  zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

3) udzielania w nagłych przypadkach pomocy weterynaryjnych zwierzętom  wolno żyjącym (dzikim)

Zakres rzeczowy wykonywania usług weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Augustów:

 1. Udzielanie w nagłych przypadkach pomocy weterynaryjnych bezdomnym zwierzętom w przypadkach:
 2. pogryzienia ludzi przez zwierzęta,
 3. podejrzenia wścieklizny u zwierzęcia,
 4. stwierdzenia u zwierząt objawów choroby mającej powodować zagrożenie dla ludzi.
 5. inne przypadki, stwierdzone na podstawie obserwacji zwierzęcia, uzasadniające natychmiastowe odizolowanie go od ludzi,
 6. Zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:
 7. a) stwierdzanie obrażeń u zwierząt spowodowanych wypadkami drogowymi,
 8. b) podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu z rannym zwierzęciem,
 9. c) podejmowanie czynności w celu udzielenia pomocy rannym zwierzętom,
 10. Udzielanie w nagłych przypadkach pomocy weterynaryjnej zwierzętom łownym – wolno żyjącym (dzikim):
 11. a) stwierdzanie obrażeń u zwierząt wolno żyjących – dzikich oraz stwierdzanie innych potrzeb wymagających pomocy,
 12. b) podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem,
 13. c) podejmowanie czynności w celu udzielenia pomocy zwierzętom,

 

Dokumentacja postępowania  zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http:/bip.um.augustow.pl

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Andrzej Rudak – tel. 608 083 514 – sprawy dot. przedmiotu zamówienia

- Renata Wojtuszko – tel. 087 643 42 11 - sprawy dot. procedury udzielenia zamówienia

 

 1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga realizację przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

 

 1. Dokumentację przetargową zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły), 16-300 Augustów, pok. nr 02, tel. 608 083 514, fax 087 643 42 11.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. 7, parter Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia 06.02. 2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej.

 

 1. Warunki. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy:

 

 1. a) Posiadają minimum średnie wykształcenie weterynaryjne.
 2. b) Posiadanie transportu i urządzeń do zatrzymania zwierząt.
 3. c) Posiadanie odpowiednich leków i materiałów medycznych.
 4. d) Możliwość przetrzymania zwierzęcia, któremu udzielono pomocy w terminie do 2 dni, czyli do momentu odbioru przez Schronisko z którym Gmina Miasto ma podpisaną umowę na utrzymywanie psów i kotów.

- posiadanie min 1 pomieszczenia odpowiadającego warunkom przetrzymywania zwierząt,

- zapewnienie karmy i wody dla zwierząt przetrzymywanych

 1. e) Posiadanie telefonu do kontaktów z zamawiającym.
 2. f) Możliwość przyjmowania zgłoszeń od następujących jednostek:

- Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530,

- Urząd Miejski – telefon interwencyjny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  -  2000, w dni wolne od pracy i święta w  godzinach 1000  - 1400,

- Policja,

- Straż Pożarna

 1. g) Od momentu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy weterynaryjnej stawienie się do miejsca zdarzenia maksymalnie w najkrótszym czasie.
 2. h) Zorganizowanie odłowienia zwierzęcia wolno żyjącego – dzikiego, któremu należy udzielić pomocy weterynaryjnej.
 3. i) Możliwość dojazdu do zwierzęcia rannego w przypadku zdarzenia drogowego w celu udzielenia pomocy weterynaryjnej.
 4. j) Możliwość dojazdu do zwierzęcia bezdomnego, któremu należy udzielić na miejscu pomocy weterynaryjnej bądź zabrania zwierzęcia w celu dowiezienia do lecznicy.

Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie oraz posiadać odpowiednie zezwolenia (uprawnienia), które dostarczy przed podpisaniem umowy.

 

 1. Kryteria wyboru oferty: (w %):

- cena – 100 %- 100 pkt

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny.
 2. a) Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy określi cenę w złotych polskich (PLN), podając wartość netto, stawkę i wartość podatku VAT
 3. b) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z niniejszej specyfikacji, jak również w niej nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia.
 4. c) Podana cena winna gwarantować pełną realizację zamówienia. Wszelką odpowiedzialność z tytułu nieuwzględnienia okoliczności mogących wpłynąć na cenę zamówienia ponosi wykonawca. Wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności występujących jego zdaniem w specyfikacji. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
 5. d) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, modyfikacji oraz innych dokumentów składających się na niniejszą specyfikację.
 6. e) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się

     następującymi kryteriami:

Cena – 100%.

 1. f) Ocena oferty będzie wyrażona w punktach i zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
  LP= CN/ CB x 100
  gdzie:
  LP – liczba punktów,
  CN – cena oferty najtańszej,
  CB – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał cenę brutto oferty.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony formularz oferty  zgodny z formularzem nr 1 i załączonym cennikiem, podpisany przez uprawnioną osobę oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 7 niniejszej specyfikacji.

 1. 13. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego,

opatrzonej napisem: Oferta na wykonywanie usług  weterynaryjnych  – nie otwierać przed 06.02.2018 r. oraz danymi (pełna nazwa i adres) wykonawcy.

 1. 14. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert.
 2. 15. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
 3. 16. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i na każdym etapie.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy. W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.
 6. 19. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy o treści identycznej jak projekt umowy zawarty w zaproszeniu do składania ofert i zostanie pisemnie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 7. 20. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie i zamieści na stronie internetowej.
 8. 21. Z uwagi na wartość szacunkową zamówienia, nieprzekraczającą 30 000 EURO, w postępowaniu nie mają zastosowania żadne środki odwoławcze.

                                                                                              

 

Augustów, dnia  29.01.2018 r.

 

 

 

 

Burmistrz

Wojciech Walulik

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy z załączonym cennikiem.
 2. Zakres rzeczowy
 3. Projekt umowy.

Załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Modyfikujący: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2018-01-31