Protokół Nr 3/03 z pos.Kom.Budżetu i Fin.z 10.03.2003 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 2/03

Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 10 marca 2003 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- P.Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta;

- P.Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji, wysłuchaniu wyjaśnień Pana Leszka Cieślika – Burmistrza Miasta i Pani Elżbiety Choroszewskiej – Skarbnika Miasta, Komisja Budżetu i Finansów RM zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami, przedłożone zmiany w budżecie i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Ad.pkt 2

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Ad.pkt 3

Komisja Budżetu i Finansów RM po przeprowadzonej dyskusji ustaliła wstępnie plan pracy na lata 2002-2006:

1. Opiniowanie projektu budżetu miasta – termin: listopad.

2. Opiniowanie dokumentów związanych z udzieleniem absolutorium: termin: marzec/kwiecień.

3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu: termin: lipiec/sierpień.

4. Analiza dokonywanych zmian w budżecie miasta – termin: w miarę potrzeb.

5. Sprawy różne: np. sprawy obligacji.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ /Bogdan Dyjuk/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11