Protokół Nr 3/03 z pos.Kom.Rewizyjnej z 4.04.2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 3/03

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta;

- Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu miasta za 2002 r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzył Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o przedstawienie informacji o sposobie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miejski wyjaśniłaszczegółowo procedurę związaną z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta. Powiedziała m.in., że zadaniem Komisji Rewizyjnej RM jest wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu miasta za 2002 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Dokumenty te zostaną przekazane Panu Przewodniczącemu Rady Miasta celem przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej będą odczytane Radzie Miasta przed udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta. Następnie Skarbnik Miasta omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Powiedziała, że główną przyczyną braku wykonania dochodów jest znaczne opóźnienie rozpoczęcia inwestycji „Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego”, spowodowane przedłużającymi się procedurami poprzedzającymi podpisanie kontraktu. Opóźnienie nie miało jednak wpływu na wysokość finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, ponieważ pieniądze, które nie zostały wykorzystane w 2002 r. przeszły na rok 2003. Z uwagi na brak zainteresowania nie zostały zrealizowane dochody z majątku oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Nie spowodowało to jednak przekroczenia dyscypliny budżetowej, którą udało się zachować wszystkim jednostkom i dostosować wydatki do osiągniętych dochodów.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji poruszył w dyskusji sprawę zaległości podatkowych. Czy rzeczywiście przyczyną zaległości były uchwalone niższe stawki podatku od pozostałych budynków i od części budowli? Co oznacza w wykonaniu wydatków w dziale „Administracja publiczna” zapis „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”?

Pani Radna Anna Urban – zapytała, ilu odbiorców korzysta z kolektora sanitarnego i wodociągu w Wojciechu, Studzienicznej i Przewięzi? Co było przyczyną zwiększonych wydatków do placówek przedszkolnych? Jaka jest sytuacja Schroniska dla Zwierząt? Dlaczego nie została wyegzekwowana kwota zadłużenia w wysokości 656.938 zł, z którą zalega 10 podatników?

Po przeprowadzonej dyskusji, udzieleniu odpowiedzi na zapytania przez Pana Leszka Cieślika – Burmistrza Miasta i Panią Elżbietę Choroszewską – Skarbnika Miasta, Komisja Rewizyjna RM zapoznała się z protokołami ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM; ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych – które jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za 2002 rok.

Następnie Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Następnie Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM postanowiła jednogłośnie wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustów za rok 2002.

/ Opinia o wykonaniu budżetu miasta za 2002 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium stanowią załącznik do niniejszego protokołu /.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ /Kazimierz Kożuchowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11