Protokół Nr 4/03 z pos.Kom.Urb.,Ochr.Środ.,Roln.i Kom.Mienia z 27.06.2003 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 4/03

z posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia Rady Miasta Augustów

z dnia 27 czerwca 2003 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął:

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miasta Augustów

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta Augustów.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie sprawy określenia długofalowej polityki wobec rozwoju i zmian struktury sieci handlowej miasta Augustowa.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Augustowa.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jeziorem Necko, dzielnicą Borki III i ul. Rajgrodzką.

Posiedzenie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM Augustów otworzył Pan Ryszard Chełmiński – Przewodniczący Komisji.

Ad.pkt 1

Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przedyskutowała propozycję projektu uchwały w sprawie określenia długofalowej polityki wobec rozwoju i zmian struktury sieci handlowej miasta Augustowa. Projekt uchwały dotyczył wprowadzenia całkowitego zakazu lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2 na terenie całego miasta Augustowa. Zgodnie z projektem uchwały wprowadzone ograniczenie musi być uwzględnione w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w zmianach tych planów, do sporządzenia których Rada Miasta Augustowa jest zobowiązana przystąpić, jeżeli zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2.

Członkowie Komisji po przeprowadzonej wnikliwej dyskusji oraz wysłuchaniu stanowiska Pana Leszka Cieślika – Burmistrza Miasta i Pana Andrzeja Kurczyńskiego – Przewodniczącego Rady Miasta wyrazili opinię, iż przy każdej zmianie bądź uchwalaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta będzie rozpatrywała sprawę lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2. Rada Miasta uchwalając plan dopuści lub nie dopuści taką możliwość. Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie Komisja i Rada Miasta będą brały pod uwagę sugestie stowarzyszenia przedsiębiorców.

Ad.pkt 2

Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ul. Orla nowopowstałej ulicy położonej w Augustowie – dzielnica Glinki, stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną numerami geodezyjnymi: 2100/7 oraz 2101/1.

Następnie Komisja postanowiła przedstawić Radzie Miasta na kolejnej sesji propozycje nazw nowopowstałych ulic na terenie miasta:

- ul. Nadbrzeżna - położona równolegle do ul. Nadrzecznej, stanowiąca przedłużenie ul. Nad Nettą;

- ul. Hotelowa łącząca ul. Szpitalną z ul. Zdrojową;

- w dz. Wypusty: ul. Ziołowa, ul. Ruciana, ul. Miętowa, ul. Groszkowa;

- w dz. Lipowiec: ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa;

- ul. Sybiraków – równoległa do ul. 3 Maja, łącząca ul. Ks.Ściegiennego z ul. Hożą.

Ad.pkt 3

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej RM omówiła projekty uchwał w sprawach rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jeziorem Necko, dzielnicą Borki III i ul. Rajgrodzką.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM projekty uchwał zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ /Ryszard Chełmiński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11