Protokół Nr 6/04 z pos.Kom.Rewizyjnej z 20.04.2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 6/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 20 kwietnia 2003 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta;

- Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu miasta za 2003 r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzył Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wygłosił słowo wstępne dotyczące wykonania budżetu miasta w 2003 r.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miejski omówiła procedurę związaną z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta. Zadaniem Komisji Rewizyjnej RM jest wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu miasta za 2003 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Miasta celem przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Z uchwałą RIO Państwo Radni zostaną zapoznani na sesji Rady Miasta. Następnie Skarbnik Miasta omówiła wykonanie budżetu miasta za 2003 rok.

Pani Radna Elżbieta Sturgulewska – zapytała, dlaczego uległy zmniejszeniu dochody z podatków i opłat lokalnych?

Po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie przez Pana Burmistrza i Panią Skarbnik, Komisja Rewizyjna RM przystąpiła do dyskusji związanej z kontrolą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dyskusji Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie jest na etapie zbierania wyjaśnień dotyczących wniosków wypracowanych przez Komisję Rewizyjną RM. Przeprowadzi wnikliwą kontrolą i podejmie stosowne decyzje. Obecnie pewne tematy wymagają szczegółowej analizy, wysłuchania stron. Poprosił o rozważne i spokojne przeanalizowanie problemu.

Następnie Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok, które w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zostało przyjęte jednomyślnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku o 2.893.711 zł, został zrealizowany w 100,1%. Bezzwrotne środki z Unii Europejskiej w wysokości 17.207.975 zł stanowiły 28% ogółu uzyskanych dochodów, natomiast dotacje w kwocie 8.506.308 zł - 13,8% dochodów. Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 2.090.348 zł, został zrealizowany w 98%, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 48% ogółu wydatków. Wydatki inwestycyjne w 2003 r. zostały sfinansowane głównie ze środków z zewnątrz.

Komisja Rewizyjna RM zapoznała się z protokołami ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM, które zaopiniowały wykonanie budżetu 5 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się; ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM, które zaopiniowały wykonanie budżetu 7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustów za rok 2003.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM jednomyślnie, 5 głosami za, postanowiła wnioskować do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ /Kazimierz Kożuchowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11