Protokół Nr 7/03 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 11.12.03 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 5/03

P R O T O K Ó Ł Nr 7/03

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- P. Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta;

- P. Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Augustów w sprawach:

   • zmiany budżetu miasta na 2003 r.;

   • zmiany uchwały Nr VII/59/03 Rady Miasta Augustów
    z dnia 24.04.03 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;

   • zaciągnięcia zobowiązania wekslowego;

   • zwolnień w podatku od nieruchomości;

   • wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta oraz
Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta Augustowa omówili projekty uchwał Rady Miasta Augustów w sprawach: zmiany budżetu miasta na 2003 r.; zmiany uchwały Nr VII/59/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24.04.03 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; zaciągnięcia zobowiązania wekslowego; zwolnień w podatku od nieruchomości; wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych.

Pan Zdzisław Józef Wasilewski zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w §1. projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zmiany polegałyby na tym, iż wydłużony zostałby okres zwolnienia z podatku od nieruchomości z 2 do 3 lub nawet 4 lat dla wszystkich, którzy rozpoczną działalność gospodarczą / z wyłączeniem handlowej / zatrudniając minimum
np. 15 pracowników.

Komisja Budżetu i Finansów RM, po wysłuchaniu odpowiedzi udzielonych przez Panią Elżbietę Choroszewską - Skarbnika Miasta oraz
Pana Leszka Cieślika - Burmistrza Miasta Augustowa na zapytania członków Komisji, przystąpiła do wyrażenia opinii na temat poszczególnych projektów uchwał oraz wniosku Pana Zdzisława Wasilewskiego.

Komisja Budżetu i Finansów RM pozytywnie zaopiniowała projekty przedłożonych uchwał. Ustalono, że uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będzie ponownie przeanalizowana przez Burmistrza Miasta
i zostanie przedstawiona do uchwalenia na sesji RM w dniu 30 grudnia 2003 r.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / / Bogdan Dyjuk /

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szczepańska

Wprowadzający: Ewa Szczepańska

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11