Protokół Nr 8/03 ze wspólnego posiedzenia Komisji z 22.12.2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 8/03

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Miasta Augustów

z dnia 22 grudnia 2003 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta

2. Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta

3. Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Przedstawienie przez Pana Burmistrza założeń przyjętych przy projekcie budżetu na 2004 rok.

2. Pytania i uwagi dotyczące projektu budżetu na 2004 rok.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2004 rok przez Komisję Budżetu i Finansów RM oraz przedstawienie opinii przez Przewodniczących pozostałych Komisji RM.

4. Wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z udziałem Pana Andrzeja Kurczyńskiego – Przewodniczącego Rady Miasta oraz Przewodniczących pozostałych Komisji Rady Miasta otworzył Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM.

Ad.pkt 1

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta przed przystąpieniem do omawiania załączników towarzyszących projektowi budżetu na 2004 r., przedstawił założenia przyjęte przy projektowaniu budżetu miasta. Wyjaśnił, iż głównym jego założeniem jest zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na oświatę, m.in. na zabezpieczenie skutków związanych z awansem zawodowym nauczycieli, na modernizację szkół, na rozwiązanie problemu ogrzewania budynków. Obecnie Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 6 mają zrobiony audyt. Priorytetem jest budynek Gimnazjum Nr 2, który jako pierwszy będzie podłączony do miejskiego systemu ciepłowniczego. W szkole zostanie także wymieniona stolarka okienna. Realizacja zaplanowanych zamierzeń pozwoli na duże oszczędności. Koncepcję i projekt podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej przygotuje dyrektor MPEC”Giga” sp. z o.o. Miasto planuje także przystąpić do budowy stacji uzdatniania wody, do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Unowocześnienie i 0 marketing Kanału Augustowskiego” Etap II. W ramach zadania będą wykonane inwestycje drogowe w Dzielnicy Limanowskiego, zmodernizowane zostaną tereny wzdłuż Kanału Augustowskiego w stronę Białobrzeg, ul. Ustronie, ul. Prądzyńskiego. Planuje się wykonanie rewitalizacji Rynku Zygmunta Augusta.

Ad.pkt 2

Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył dyskusję na temat projektu budżetu miasta na 2004 rok. Zapytał, czy w przyszłym roku planuje się wykonanie remontu budynku przy ul. 3 Maja 4? W jaki sposób będzie odtworzona ulica Hoża, szczególnie ważne jest odwodnienie ulicy i wyremontowanie chodników.

Pani Radna Anna Urban – poprosiła o wyjaśnienie zapisu w zał. Nr 2 „Plan wydatków budżetu miasta na 2004 r.” w dziale 852 „Pomoc społeczna”, ponieważ na ośrodki wsparcia zaplanowany jest 200% wzrost.

Pan Radny Jacek Truszkowski – zapytał, na czym ma polegać zadanie „Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego II etap” i kiedy miasto pozyska na ten cel środki finansowe. Poprosił o omówienie załącznika Nr 7 „Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2004”.

Pan Radny Wiesław Jeruć – zapytał, kiedy w Augustowie będzie wybudowana hala widowiskowo – sportowa?

Odpowiedzi na zapytania i wątpliwości Państwa Radnych zostały udzielone przez Panią Elżbietę Choroszewską - Skarbnika Miasta oraz Pana Leszka Cieślika – Burmistrza Miasta.

Ad.pkt 3

Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która projekt budżetu miasta Augustowa na 2004 zaopiniowała pozytywnie. Następnie poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2004 rok

Komisja Budżetu i Finansów RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekt budżetu miasta na 2004 rok zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie, 8 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

/Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ponadto Komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie, będący przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta, projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Następnie Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM, które odbyło się 17 grudnia 2003 r., projekt budżetu miasta na 2004 r. został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie, 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbyło się 18 grudnia 2003 r., projekt budżetu na 2004 rok został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie, 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ /Bogdan Dyjuk/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11