Protokół Nr XII/03 z dnia 28 listopada 2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XII/03

0x01 graphic
P R O T O K Ó Ł Nr XII/03

z obrad XII sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 28 listopada 2003 r.

W obradach sesji wzięło udział 17 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta;

 • goście;

 • dziennikarze;

 • mieszkańcy miasta.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.35

i zakończono o godzinie 11.00

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wygaśnięcia mandatu radnego,

b/ określenia na rok kalendarzowy 2004 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji     na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

c/ zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Augustów,

d/ rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami:     Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą      i Młyńską,

e/ rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania      przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami:      Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą      i Młyńską,

f/  rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami:     Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą     i Młyńską,

g/ przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części     Dzielnicy Lipowiec w Augustowie,

h/ zmian budżetu miasta na 2003 rok,

i/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

j/  określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz     terminów płatności tego podatku,

k/ wprowadzenia, ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty     administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Burmistrza Miasta Augustów,

l/ środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz     nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej,

ł/ ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta     Augustów.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Zapytania i wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XII sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 16 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, gości.

Następnie Rada Miasta uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi radnego Tadeusza Osewskiego.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie, 16 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych

Pani Anna Urban - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta zapytała, jaki jest przebieg i  jakie są dalsze losy petycji mieszkańców ul. Bocianiej w sprawie zmian w planie przestrzennego zagospodarowania tej ulicy?

Ad.pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/98/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2004 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz omówił projekt w/w uchwały

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że w poprzednich latach Rada Miasta nie ustalała limitu na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Radny Zbigniew Huszcza- zapytał, czy w przypadku nie określenia w/w limitu, w Augustowie będzie jeździło 65 taksówek?

Pan Leszek - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że niedotrzymanie terminu oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał Państwa Radnych z opiniami: Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów i Zrzeszeń Radia Taxi.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/99/03 w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2004 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Augustów. Przypomniał, że w związku z wyborem Pani Anny Urban na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Miasta, radna złożyła rezygnację z  pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej. Art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Rada Miasta powołując Komisję Rewizyjną dostosowała się do tych wymogów. Obecnie radni nie zostali oficjalnie poinformowani o działalności klubów. Pan Przewodniczący zaproponował, aby Rada Miasta nie zmieniała trybu wyboru członka Komisji Rewizyjnej i  uzupełniła jej skład o przedstawiciela z tego samego ugrupowania. Wiceprzewodnicząca Pani Anna Urban reprezentowała Ligę Polskich Rodzin. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Pani Anna Urban - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta zgłosiła kandydaturę Radnej Elżbiety Sturgulewskiej, która wyraziła zgodę na pracę w Komisji.

Więcej zgłoszeń nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie kandydaturę Radnej Elżbiety Sturgulewskiej. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za powołaniem radnej do składu Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się wszyscy radni, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Augustów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/100/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5 d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską. Projekty uchwał ujęte w podpunkcie d,e,f dotyczą tego samego planu, w związku z tym Pan Przewodniczący zaproponował, aby były omówione łącznie. Następnie udzielił głosu Pani Annie Kowalczuk - Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z prośbą o omówienie projektów uchwał w tej sprawie.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM omówiła zarzuty wniesione przez Pana Andrzeja Stankiewicza oraz Pana Janusza Stankiewicza w sprawie planowanego zagospodarowania działek o numerach geodezyjnych 3608/1, 3608/2 stanowiących własność zainteresowanych. Zarzuty dotyczą wielkości ustalonej w procentach minimalnej powierzchni biologicznej czynnej dla każdej działki budowlanej, określenia parametrów dla ul. 29 Listopada, utrzymania zamknięcia ul. Młyńskiej bez możliwości wyjazdu do ul. 29 Listopada. Następnie Pani Kierownik omówiła zarzut Czesławy i Józefa Zdanowiczów, właścicieli działki o numerze geodezyjnym 3348, dotyczący ustanowienia ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem CPJ, przechodzącego w części przez działkę zainteresowanych.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Pani Radna Joanna Lisek - stwierdziła, że nowy plan jest korzystniejszy właścicielom działki, ponieważ będą mieli prawo budowy na większym terenie.

Pan Ryszard Chełmiński - Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przedstawił opinię Komisji, która na posiedzeniu w dniu 26 listopada br. po przeanalizowaniu zarzutów oraz rozwiązań projektowych planu, zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie projekty uchwał
w sprawie rozpatrzenia zarzutów złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską.

Pan Tadeusz Stankiewicz- pełnomocnik Panów Andrzeja i Janusza Stankiewiczów powiedział, że teren objęty planem nie nadaje się pod budownictwo mieszkaniowe i dlatego synowie chcieliby przeznaczyć go pod usługi. Syn zamierza uruchomić produkcję materiałów miejscowych. Następnie zacytował przepis mówiący o tym, że od drogi krajowej do obrzeża jezdni powinna być odległość 10 metrów. Nie zgodził się z zapisem w projekcie uchwały dotyczącym zachowania minimum 40% terenu biologicznie czynnego. Przeznaczenie działek w poprzednim planie było korzystniejsze.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że w momencie wyłożenia planu do publicznego wglądu osoby zainteresowane zostały poinformowane o przeznaczeniu terenu pod budownictwo mieszkalne, mieszkalno - usługowe lub usługowe. Obecne zapisy w planie są korzystniejsze dla właścicieli działek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami linie rozgraniczające drogi muszą wynosić minimum 30  metrów. Pani Kierownik omówiła szczegółowo przeznaczenie terenu w projekcie planu. Powiedziała m.in., że w obecnie obowiązującym planie linia zabudowy od ul. 29 Listopada, od ronda, znacznie dalej wchodzi na tereny działki niż w obecnie proponowanym projekcie planu. Działki zainteresowanych w obecnie obowiązującym planie są przeznaczone pod zabudowę mieszkalną z usługami w parterach. Żadna funkcja nie została zmieniona na niekorzyść właścicieli działek. Nowy plan daje większe możliwości zagospodarowania poprzez zmianę linii zabudowy. Nie ma nakazu budowy budynków mieszkalnych na przedmiotowych działkach, jak zarzuca Pan Stankiewicz, lecz jest dana taka możliwość. Funkcję projektowanej zabudowy wybierze sam inwestor, projekt planu nie precyzuje dokładnie planowanych usług, jedynie wyklucza usługi mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Procent terenu biologicznie czynnego został narzucony w uzgodnieniu przez Ministra Zdrowia i dlatego dla usług nie może on być mniejszy niż 40%.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wniosek Pana Stankiewicza w sprawie przeznaczenie terenu pod usługi nie może być załatwiony pozytywnie, ponieważ w miejscu skrzyżowania dróg produkcja lub budowa sklepu jest niemożliwa. Po wybudowaniu obwodnicy Augustowa, ulica nadal będzie miała połączenie z przejściem granicznym w Ogrodnikach i w dzisiejszym rozumieniu prawa pozostanie drogą krajową. Nie jest prawdą, że w Augustowie nie buduje się mieszkań. Burmistrz powiedział, że ogłosił przetarg na sprzedaż działek między innymi pod budowę bloku wielorodzinnego na Osiedlu Południe. Jest to działka o pow. 2000 m2, której cena wywoławcza wynosi 126 000 zł. W tym miejscu już zostało wybudowanych kilka bloków w ciągu 3-4 lat. Pan Stankiewicz ma z jednej strony możliwość budowy mieszkań na piętrze, natomiast z drugiej strony posiada możliwość budownictwa usługowego. W Augustowie są tereny, które mogą być przeznaczone pod inwestycje, na cele handlowe i produkcyjne.

Pani Milewska - córka Państwa Zdanowiczów powiedziała, że działka pomniejszona o jakąś część traci na wartości. Zapytała, o jaką konkretnie chodzi powierzchnię? Podtrzymała zarzuty wniesione przez ojca.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że dokładna powierzchnia działki może być ustalona dopiero po wyliczeniu jej przez geodetę. W przybliżeniu powierzchnia działki zostanie zmniejszona o ok.70 m2.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, nikt nie zabiera własności. Jeżeli miasto będzie chciało uruchomić inwestycję, to wykupi od właścicieli część działki, zaś wartość jej zostanie oszacowana przez biegłego.

Pan Stankiewicz- powiedział, że teren w planie zagospodarowania przestrzennego został podzielony na działki o powierzchni 500 m2. Proponowany podział, jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową, jest niekorzystny dla ich właścicieli działek. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu był złożony 11 lutego br.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że nikt nie nakazuje dzielenia terenu na mniejsze działki. W momencie realizacji zabudowy mieszkalnej przez inwestora, ma on prawo dokonać sam tego podziału. To jest możliwość, a nie obowiązek. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu był złożony 11 lutego, ale znacznie wcześniej właściciele byli powiadomieni o przystąpieniu do realizacji planu. Prawo do składania wniosków właścicieli mieli prawo składać w terminie do 31 października 2002 r., natomiast Pan Stankiewicz uczynił to znacznie późnej. Plan powinien być tak realizowany, aby był korzystny właścicielom działek, jednocześnie zgodny z przepisami prawa,

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/101/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/102/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/103/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenie punktu 5g, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Dzielnicy Lipowiec w Augustowie. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż Straż Graniczna chciałaby zlokalizować w Dzielnicy Lipowiec obiekt na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Po rozeznaniu stwierdzono, że wnioskowany teren nadaje się do budowy, w związku z czym proponuje się Państwu Radnym dokonanie zmiany części planu.

Pan Ryszard Chełmiński - Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przedstawił opinię Komisji, która na posiedzeniu w dniu 26 listopada br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę planu.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwala Nr XII/104/03 w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Dzielnicy Lipowiec w Augustowie została podjęta jednomyślnie, 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w obradach sesji do godziny 10.00.

Ad. pkt 5h

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/105/03 w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5j

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 5j porządku obrad sesji, tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, że w dniu 26 listopada 2003 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM. Komisje po przedyskutowaniu nowych stawek podatku od nieruchomości jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. Uznano, że największy wzrost stawek podatku był dokonany w poprzednich latach i obecnie jest na poziomie niezbędnego minimum. Ponadto Komisje zaopiniowały jednomyślnie pozytywnie projekty uchwały w sprawach:

 • określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku,

 • wprowadzenia, ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Burmistrza Miasta Augustów.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/106/03 została podjęta 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5j

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 5j projektu uchwały tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt w/w uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/107/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5k

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 5k porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Burmistrza Miasta Augustów. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/108/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5l

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 5l porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. Uchwała w tej sprawie wynika z Karty Nauczyciela i jest obligatoryjna. Organy prowadzące muszą przeznaczyć pewne środki finansowe na pomoc zdrowotną. Do samorządu należy podjęcie decyzji dotyczącej wysokości kwoty. Zgodnie z rozporządzeniem z 1987 r. wynosiła ona 0,3%, później zmiany w Karcie potwierdzały potrzebę utrzymania tego zapisu. Zgodnie z projektem uchwały proponuje się Państwu Radnym utrzymanie poprzednich stawek i przeznaczenie kwoty 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM stwierdził, że zapis § 2. projektu uchwały wynika z Karty Nauczyciela. Czy Rada Miasta mogłaby pomóc nauczycielom i zrezygnować z zapisu dotyczącego objęcia pomocą zdrowotną nauczycieli zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru czasu pracy? Wyjaśnił, iż wielu nauczycieli ma połączone etaty, pracują w różnych szkołach, natomiast niektórzy nie mają takich możliwości.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że ustawa jest aktem prawnym wyższej rangi, natomiast zapis § 2. uchwały wyraźnie wynika z Karty Nauczyciela. Państwo Radni mogą zgłaszać inne propozycje dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, które zostaną przez Pana Burmistrza rozpatrzone.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/109/03 została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5ł

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 5ł porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów. Przewodniczący Rady omówił materiały przedstawione przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. dotyczące modernizacji taboru i celu przeznaczenia zwiększonych środków finansowych. Stwierdził, że w związku z mniejszą ilością osób korzystających z przejazdu autobusami, zmniejsza się ilość pieniędzy ze sprzedaży biletów. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał obecnych z opiniami związków zawodowych dotyczącymi planowanej podwyżki cen na bilety Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Prezydium Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego planowaną podwyżkę biletów zaopiniowało pozytywnie, NSZZ „Solidarność” w Augustowie - negatywnie, Rada Powiatowa OPZZ w Augustowie - pozytywnie.

/Opinie związków zawodowych stanowią załącznik do niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego glosowania uchwała Nr XII/110/03 w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów została podjęta jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6

Przed przystąpieniem do odpowiedzi na interpelację Radnej Anny Urban, Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał Radę Miasta z podaniami mieszkańców ulicy Bocianiej. Sprawy poruszone w podaniach wiążą się ze zgłoszoną  interpelacją. Państwo Gudanowscy zam. przy ul. Bocianiej 4 „wnoszą o wykonanie ulicy o szerokości docelowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. w liniach rozgraniczających 10 m. Szerokość 4,5 m jest minimalną szerokością na poruszanie się pojazdów i stwarza bardzo duże utrudnienie w codziennym życiu”. Państwo Rafalczykowie zam. przy ul. Bocianiej 12 proszą o „uwzględnienie w przyszłych planach przestrzennego zagospodarowania miasta docelowej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających 10 m, jak przewiduje aktualny plan”. Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, że podczas realizacji projektu technicznego ul. Łąkowej zadanie to zostało rozszerzone o projekt techniczny ul. Bocianiej. Potrzeba szybkiego wykonania zadania wynikła z możliwości rozpoczęcia realizacji ulicy. Państwo Rafalczykowie i  Gudanowscy proszą o  uwzględnienie w przyszłych planach przestrzennego zagospodarowania, szerokości ulicy w liniach rozgraniczających 10 m. Burmistrz stwierdził, że projekt techniczny jest wykonany, natomiast decyzja o wprowadzeniu zadania do projektu budżetu na 2004 r. należy do Państwa Radnych. Realizacja inwestycji, zgodnie z planem, wymagałaby usunięcia płotów na całej rozciągłości ulicy. Zgodnie z hierarchią ulic w Augustowie, ulica Bociania nie jest najważniejszą arterią w mieście, natomiast koszt jej budowy wynosiłby ponad 1 mln zł. Jeżeli środki finansowe umożliwią budowę ul. Bocianiej i ul. Łąkowej, wówczas zostanie ogłoszony przetarg i miasto przystąpi do realizacji zadania. Aby przyspieszyć budowę, zawsze w trakcie wykonania zadania można złożyć projekt zamienny. Wtedy w czasie realizacji ulicy ludzie sami godzą się na wykupy. Dziś trudno jest ustalić szerokość ulicy Bocianiej. Panu Gudanowskiemu zależy na poszerzeniu ulicy, ponieważ chciałby zrobić z niej parking dla swojej działalności. Burmistrz zapewnił, że w ramach poszerzenia ulicy miejsca postojowe nie będą budowane. Jeżeli realizacja ulicy byłaby zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas zostałaby zamknięta od strony ronda. Dlatego należy poczekać do czasu, kiedy straci ważność plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy i wówczas będzie można poszukać innego sposobu rozwiązania tej sprawy. Rondo stanowi problem, ponieważ wjazd z dwóch stron jest niemożliwy. Burmistrz powiedział, że chciałby uspokoić Państwa Radnych. Stwierdził, że miasto zrealizowało już wiele ulic i chyba wykonało je dobrze. Wyjaśnił również, że wykup i podział działki zostały zrealizowane zgodnie z planem. Życzyłby także, aby w składanych pismach były przedstawiane propozycje realizacji ulicy i sposoby pozyskiwania na ten cel środków finansowych.

Pani Anna Urban - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta podziękowała za złożenie wyjaśnień, o które prosili mieszkańcy ulicy Bocianiej. Obecnie chodzi o to, aby ulica w docelowej szerokości była szersza niż 4,5 metra, skoro ciąg pieszo - jezdny przy ul. Mostowej miałby mieć szerokość 7 metrów. Obecnie po drugiej stronie ul.Bocianiej znajdują się niezagospodarowane tereny.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta zapytał, czy właściciele zgodzą się na przekazanie swoich gruntów? Mieszkańcy sądzą, że na jej poszerzenie zostaną przeznaczone wolne tereny. Burmistrz poinformował, że wcześniej tłumaczył Państwu Gudanowskim sprawę poszerzenia ulicy i dziwi się wysyłanym pismom. Obecnie trzeba zadbać o to, aby ulica była ujęta w planach i mogła być zrealizowana.

Pani Radna Ewa Perkowska - zwróciła uwagę, że do radnych zgłaszają się ludzie z różnymi problemami. Sprawy te są przedstawiane na sesjach Rady Miasta. Chyba po to odbywają się obrady, aby można było wyjaśnić problemy i mieć obiektywny pogląd w danej sytuacji.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poparł wypowiedź radnej Ewy Perkowskiej. Pan Przewodniczący stwierdził, że ludzie czasami plotkują, potem powstają petycje, które nie mają nic wspólnego z  rzeczywistością. Błędne informacje powodują niepotrzebne zadrażnienia. Przewodniczący Rady stwierdził, że temat ulicy Bocianiej został zasygnalizowany. Pan Burmistrz sprawę wyjaśnił i oby jak najszybciej ul.Bociania i ul.Łąkowa zostały przyjęte do realizacji.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół nr XI/03 z dnia 29 października 2003 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 8

Zapytania i wolne wnioski.

Pani Elżbieta Choroszewska - omówiła procedurę uchwalania podatku rolnego i leśnego. Wyjaśniła, że Państwo Radni podejmują uchwały tylko w takim przypadku, jeżeli będą chcieli obniżyć cenę żyta i drewna. Podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r., którą podaje w komunikacie Prezes GUS. Średnia cena skupu żyta wynosi 34,57 zł/q. W 2003 r. obowiązywała stawka 33,45 zł/q, czyli wzrost wynosi 1,12 zł. Pan Burmistrz wnioskuje do Państwa Radnych o nie obniżanie średniej ceny skupu żyta i przyjęcie do naliczenia podatku rolnego ceny zgodnej z komunikatem Prezesa GUS. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. Wynosi ona 107,70 zł/m3. Podstawą naliczenia podatku leśnego w 2003 r. była cena w wysokości 111,21 zł/m3. Skarbnik Miasta poinformowała, że Pan Burmistrz wnioskuje do Rady Miasta o nie obniżanie ceny, która i tak jest niższa w stosunku do obecnie stosowanej. Jeżeli Państwo Radni zdecydują o nie podejmowaniu uchwały o obniżeniu cen, wówczas wniosek Pana Burmistrza powinien być przez Radę Miasta przegłosowany.

Pan Andrzej Kurczyński- Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta w sprawie nie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna, będących podstawą naliczenia podatków na 2004 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Miasta postanowiła jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, nie podejmować uchwał w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2004 rok. Podstawą naliczenia podatków będzie średnia ceny skupu żyta oraz średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszone w komunikatach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał Radę Miasta z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miasta:

 • z odwołaniem Pani Marii Aleksandrowicz zam. w Augustowie przy ul. Przemysłowej 18 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Pani Aleksandrowicz czuje się pokrzywdzona, ponieważ mimo pozytywnego zaopiniowania wniosku nie została wybrana do pełnienia tej funkcji,

 • z pismem Zarządu Wspólnoty „Sucharskiego 3” w Augustowie o przyjęcie w budżecie miasta budowy ulicy na Osiedlu „Południe”. Dotychczasowe starania mające na celu wprowadzenie inwestycji do budżetu nie przyniosły oczekiwanych skutków. Aktualny stan ulicy nie pozwala na normalne jej użytkowanie,

 • z pismem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie o podjęcie uchwały w sprawie preferencyjnej sprzedaży nieruchomości gruntowych na cele mieszkaniowe, będących w wieczystym użytkowaniu,

 • z zaproszeniem do wzięcia udziału w sesji poświęconej działalności BAT w Augustowie, która odbędzie się 15 grudnia br.

 • z pismem Wojewody Podlaskiego skierowanym do wójtów, burmistrzów miast, prezydentów miast, przewodniczących rad gmin w województwie podlaskim, przypominające o złożeniu oświadczeń majątkowych.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował o zakończeniu realizacji inwestycji „Zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego”. Obecnie miasto jest na etapie przyjmowania inwestycji od wykonawców. Uroczyste otwarcie całego zadania nastąpi 19 grudnia br. Następnie Burmistrz Miasta poruszył sprawę budowy marketu w Augustowie. Przypomniał, iż Państwo Radni nie podejmowali kiedyś decyzji w sprawie zablokowania budowy, lecz w sprawie zmiany w uchwalonym przed dwoma laty planie przestrzennego zagospodarowania ul. Mazurskiej. Jeżeli poprzedniemu inwestorowi zależałoby na wybudowaniu hipermarketu, to zgodnie z planem mógłby to uczynić, po wystąpieniu i uzyskaniu warunków zabudowy terenu. Możliwość budowy marketu istnieje nie tylko przy ul.Mazurskiej, np. centra handlowe są przewidziane również przy obwodnicy. Inną sprawą jest wniosek inwestora w sprawie terenu Turmotu. Każdy obywatel w kraju, który nie ma własności gruntu, może złożyć taki wniosek. Obowiązkiem burmistrza jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy w jak najkrótszym czasie. Mimo wątpliwości związanych ze starym planem, 85% argumentów było za wydaniem pozytywnej decyzji. Kolegium Odwoławcze będzie sprawdzało, czy rzeczywiście można uznać, że jest to zgodne z planem sprzed 1995 r., znaczy to, że decyzja Kolegium jest ostateczna. Strony mogą wystąpić ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Patrząc z perspektywy otwarcia przejść granicznych, warto byłoby zastanowić się nad wykorzystaniem terenu na ścianie wschodniej. Augustów mógłby być nie tylko centrum turystycznym, ale i handlowym. „To nie duże koncerny zjadają mniejsze, tylko szybsi wolniejszych” - taki napis figuruje na siedzibie jednej z kalifornijskich firm. Jest to maksyma, która może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w Polsce.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XII sesji Rady Miasta Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

14

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-12-16

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-12-16