Protokół Nr XIV/03

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/03

0x01 graphic
P R O T O K Ó Ł Nr XIV/03

z obrad XIV sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 30 grudnia 2003 r.

W obradach sesji wzięło udział 21 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta;

 • goście;

 • dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11.30

i zakończono o godzinie 12.30

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ budżetu miasta na 2004 rok:

 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta,

 • przedłożenie przez Komisję Budżetu i Finansów RM opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2004 rok,

 • dyskusja,

 • głosowanie nad uchwałą budżetową.

b/ zwolnień w podatku od nieruchomości.

 1. Odpowiedzi na interpelacje

 2. Zapytania i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XIV sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, gości, dziennikarzy. Korzystając z obecności na sesji redaktora Pana Jerzego Buzona, Pan Przewodniczący Rady pogratulował, w imieniu Rady Miasta, powołania na stanowisko redaktora naczelnego gazety samorządowej „Przegląd Augustowski”. Życzył redaktorowi naczelnemu gazety sukcesów w odpowiedzialnej pracy.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych.

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.pkt 5

 • Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie projektu budżetu miasta na 2004 rok.

/Wystąpienie Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

 • Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów RM z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2004 r.

/ Opinia Komisji Budżetu i Finansów RM stanowi załącznik do niniejszego          protokołu /.

 • Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad projektem budżetu miasta na 2004 rok.

Dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta przedstawił uchwałę Nr RIO.V.3/1/03 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2004 rok przez Burmistrza Miasta Augustów. / Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2004 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XIV/120/03 została podjęta jednomyślnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta złożył gratulacje Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta, Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta, kierownikom jednostek oraz wszystkim osobom za wkład wniesiony w przygotowanie takiej wersji budżetu, która została przyjęta bez uwag.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta i Pani Elżbieta Choroszewska Skarbnik Miasta podziękowali Radzie Miasta za przyjęcie uchwały budżetowej. Burmistrz Miasta powiedział, iż jeszcze dzisiaj nie wszyscy mogą zdawać sobie z tego sprawę, ale zamierzenia zapisane w budżecie miasta na 2004 r. będą skutkowały do 2007 r. W budżecie miasta są ujęte inwestycje, które w obecnej kadencji zostaną częściowo wykonane, natomiast niektóre zadania będą realizowane w  następnych latach. Burmistrz Miasta zwrócił się do Państwa Radnych z apelem o współpracę, która umożliwili pozyskanie jak największej ilości środków finansowych z zewnątrz. Zapewnił, że ze swojej strony dołoży jeszcze większych starań i poprosił o wspomożenie tych działań, które prowadzone wspólnie będą służyły mieszkańcom Augustowa.

Ad.pkt 5 b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Przypomniał, że projekt w/w uchwały był ujęty w porządku obrad poprzedniej sesji, jednak został zdjęty z uwagi na potrzebę wprowadzenia korekty. Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w porównaniu do funkcjonującej od kilu lat uchwały, zaproponowany zakres zwolnień w podatku od nieruchomości został rozszerzony. Korekta wynikała z wniosku radnego Zdzisława Wasilewskiego. Burmistrz Miasta stwierdził, że zaproponowane ulgi mogą jeszcze bardziej zachęcić inwestorów do tworzenia stałych miejsc pracy w Augustowie.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, kto z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dn. 22 grudnia 2003 r. projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do panów redaktorów o rozpropagowanie w mediach informacji o możliwości skorzystania z ulg podatkowych, celem zachęcenia osób do podejmowania działalności gospodarczej na terenie miasta.

Pan Radny Zdzisław Wasilewski - stwierdził, że uchwała „zaowocuje” już w przyszłym roku. W Augustowie w 2004 r. powinny znaleźć się osoby, które zainwestują w zakłady pracy.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że chyba wszyscy radni mają nadzieję, iż efektem uchwały będą nowe miejsca pracy i mniejsze bezrobocie w Augustowie.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XIV/121/03 została podjęta jednomyślnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że przed kilkoma tygodniami został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej. Konkurs wygrał Pan Radny Zbigniew Huszcza. Pan Przewodniczący stwierdził, że jest to chyba dobry objaw, ponieważ działalność w Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przełoży się na dalszą działalność w Augustowskiej Organizacji Turystycznej. Pogratulował, w mieniu Rady Miasta, nowo wybranemu dyrektorowi AOT.

Pan Zbigniew Huszcza - powiedział, że będzie starał się zrobić wszystko, aby Augustów był znany w Polsce i za granicą, żeby jak najwięcej ludzi przyjeżdżało do Augustowa i żeby przede wszystkim mieszkańcy byli dumni ze swego miasta.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miasta:

 • z informacją Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie przeznaczania gruntów rolnych do zalesień,

 • z zaproszeniami na seminaria organizowane przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji pt. „Samorząd w Unii Europejskiej”, które odbędzie się 22-23 stycznia 2004 r. oraz „Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego”, które odbędzie się 26-27 stycznia 2004 r. w Warszawie,

 • z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi od organizacji związkowych, partii politycznych, posłów, Księdza Biskupa, sióstr zakonnych z Augustowa i z Warszawy, augustowskich urzędów,

 • z życzeniami i pismem Pana Zygmunta Ropelewskiego w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Augustów uchwały, która pozwala spółdzielniom mieszkaniowym na wykup działek gminnych, z przeznaczeniem na uwłaszczenie członków spółdzielni, za 1% ich wartości. Przewodniczący Rady powiedział, że Rada Miasta Augustów podjęła już decyzję w tej sprawie i ponownie powróci do tego tematu w 2004 r., w momencie podejmowania następnych inicjatyw w powyższej sprawie,

 • z odwołaniami skierowanymi do Oddziału Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargi dotyczą uchwał Rady Miasta Augustów w sprawie zarzutów do projektu planu miejscowego. Rozprawa odbędzie się 29 stycznia 2004 r.

Ad.pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XIV sesji Rady Miasta Augustów.

Przewodniczył:

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Protokołowała:

/Beata Filipow/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-01-27

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2004-01-27