Protokół Nr XVI/04

Untitled

P R O T O K Ó Ł NR XVI/04

z obrad XVI sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 30 marca 2004 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta;

 • goście;

 • dziennikarze;

 • mieszkańcy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.37

i zakończono 13.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian budżetu miasta;

  2. powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

  3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu
   w złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Augustowa;

  4. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy - Miasta Augustów;

  5. zamiany nieruchomości gruntowych;

  6. przejęcia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;

  7. rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu;

  8. rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu;

  9. rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu;

  10. rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu;

  11. rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu;

  12. rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu;

ł) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

m) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

n) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

o) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

p) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

r) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

s) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

t) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

u) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

w) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

x) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

y) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

z) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

aa) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

bb) rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

cc) rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części

Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami:

Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni

prądu;

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2003 r. złożonych przez:

  1. Augustowskie Placówki Kultury;

  2. Centrum Sportu i Rekreacji;

  3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

  4. Straż Miejską;

  5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / z uwagi na obszerność materiału sprawozdanie znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Prawnym UM /.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Zapytania i wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XVI sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 20 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, gości. Ponadto zaprosił Państwa Radnych do brania udziału w kiermaszu ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Nikt z Państwa Radnych nie wniósł poprawki, ale Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby w pkt. 5 dd porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa przez Augustowskie Towarzystwo Brydżowe. Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Jacek Truszkowski zgłosił interpelację dot. modernizacji
ul. 29 Listopada i zorganizowania na niej bezpiecznego przejścia, szczególnie
z myślą o dzieciach, przy moście / obok ruin młyna /. Przejście byłoby bezpieczniejsze gdyby zlokalizowano na nim sygnalizację świetlną.

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta, powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r. Następnie udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu
w dniu 29 marca 2004 r., jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/131/04
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r. została podjęta jednogłośnie
20 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b, tj. do podjęcia uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż w związku
z przejściem na emeryturę Pani Alicji Rowińskiej - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na to stanowisko proponuje Panią Jolantę Komor, która była inspektorem w Wydziale Organizacyjno - Prawnym Urzędu Miasta.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie powyższej uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/132/04
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego została podjęta jednogłośnie 20 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Augustowa. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie ?

Pan Radny Tadeusz Janusz Wierzbicki zapytał, czy jest opinia związków zawodowych na temat tych dwóch uchwał ? Dlaczego Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych nie miała możliwości opiniowania tych dwóch projektów uchwał / podejmowanych w punkcie
5c i 5d/. Zapytał dlaczego proponuje się ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w przedszkolach samorządowych
w wysokości 700 zł, a w pozostałych jednostkach - 800 zł ? Czym różni się obsługa techniczna w przedszkolach od obsługi technicznej w szkołach ? Stwierdził, iż nie powinno być tej różnicy. Ponadto powiedział, iż wartość jednego punktu w złotych, celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, powinna być zaokrąglona do pełnej kwoty i nie powinno być żadnych groszy, bo jest to utrudnieniem dla księgowości.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż proponowane
w projekcie uchwały wynagrodzenie zasadnicze nie jest najniższym obowiązującym wynagrodzeniem, ponieważ takie wynagrodzenie ustala Minister Pracy i Polityki Pieniężnej. Proponowane wynagrodzenie jest pierwszym pułapem w I kategorii zaszeregowania. Jeżeli chodzi
o wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach to nie Rada Miasta decyduje
o tym, tylko kierownicy i dyrektorzy tych jednostek. Wyjaśnił, iż ustalona wartość punktu jest podstawą do naliczenia wynagrodzenia pracownikom, ale to dyrektorzy będą decydować o tym ile punktów otrzyma dany pracownik. Powiedział również, iż nie ma ustawowego obowiązku konsultowania w/w sprawy ze związkami zawodowymi.

Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji stwierdził, iż nie widzi problemu w przeliczeniu 3,50 zł oraz nie stanowi problemu przeliczenie kwot 700 zł i 800 zł, jako najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w przedszkolach samorządowych i w pozostałych jednostkach. Tegoroczna podwyżka płac w poszczególnych jednostkach wyniesie ok. 3% czyli o wskaźnik inflacji i dlatego proponuje się kwotę 700 zł w przedszkolach, a 800 zł w pozostałych jednostkach, ponieważ te kwoty umożliwią przeprowadzenie tej 3% podwyżki płac.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 29 marca 2004 r., jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Miasta w sprawach: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Augustowa; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy - Miasta Augustów.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż rozumie intencję Pana Radnego Tadeusza Janusza Wierzbickiego, który sugeruje, aby zostawić wartość punktu na poziomie 3 zł, natomiast we wszystkich jednostkach samorządowych chce aby obowiązywało najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 800 zł. Stwierdził, iż zgodnie z ustawą o związkach zawodowych powinny one wyrazić opinię na temat projektów tych dwóch uchwał. Jako przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawił opinię ZNP, która jest pozytywna
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Radny Tadeusz Janusz Wierzbicki zgłosił wniosek, aby najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w przedszkolach samorządowych wynosiło 800 zł, tak jak proponuje się w pozostałych jednostkach.

Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UM zapytał skąd weźmiemy pieniądze na taką regulację ? Czy w najbliższym czasie przewidywana jest zmiana regulaminu wynagradzania, odnosząc się do ilości punktów i wartości tego punktu w tym regulaminie wynagradzania ?

Pan Radny Tadeusz Janusz Wierzbicki w związku z wypowiedzią Pana Kierownika zgłosił wniosek, aby najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w I kategorii zaszeregowania wynosiło 700 zł, tak jak proponuje się
w przedszkolach samorządowych.

Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji przypomniał, iż od 2000 r. po raz pierwszy podjęto uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i ustalono wartość punktu. Do dzisiejszej sesji wartość punktu nie została zmieniona i jeżeli na tej sesji w/w uchwały nie zostaną podjęte to nadal trzeba będzie dopłacać do najniższego obowiązującego wynagrodzenia, które wzrosło. Chodzi o ułatwienie pracy wielu ludziom.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, że jeżeli we wszystkich jednostkach samorządowych oświatowych najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania zostanie na poziomie 700 zł, wówczas nie będzie można przeprowadzić regulacji płac. Jeżeli we wszystkich jednostkach ustalona zostanie kwota 800 zł, wówczas na w/w regulacje może nie starczyć pieniędzy. Na podstawie zaproponowanej regulacji płac żaden
z pracowników nie straci.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu
w złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Augustowa.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/133/04
została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy - Miasta Augustów. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos ?

Głosów w dyskusji ni było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/134/04
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy - Miasta Augustów została podjęta 16 głosami za, przy 1 głosie sprzeciwu i przy 3 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż zamiana pomiędzy Urzędem Miasta a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych dotyczy gruntów
w obrębie ulic Zdrojowej, Hotelowej i prowadzącej do Hotelu „Delfin”
a w zamian przekażemy grunty nad jez. Sajno, na których planowano kiedyś budowę sanatorium.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/135/04 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały. Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/136/04
w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych została podjęta jednogłośnie 20 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w obradach do godziny 10.00.

Ad. pkt 5g

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g, tj. do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu. Udzielił głosu Pani Annie Kowalczuk - Kierownikowi Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
z prośbą o omówienie projektów wszystkich 21 zarzutów i 1 protestu.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
ogólnie omówiła kwestie związane
z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego części Dzielnicy Glinki,
a następnie omówiła zarzuty oraz protest wniesione do tego planu.

Pani Marianna Oleksy - właścicielka działki nr 1921/3 przy
ul. Wilczej,
powiedziała, iż w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego części Dzielnicy Glinki drastycznie naruszono jej prawo własności. Poinformowała, iż cała szerokość drogi została wyznaczona z działki będącej jej własnością. Tak wyznaczona droga zabierze 1/5 część jej działki
i korzystanie z niej w zamierzony sposób będzie niemożliwe i w związku z tym, zgodnie z art. 36 ustawy ust. 1, 2, 3 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zastrzegła sobie prawo żądania od miasta Augustowa realizacji jej roszczeń wynikających z ustawy oraz innych aktów prawnych. Powiedziała, iż została błędnie poinformowana, iż zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest niemożliwa, ponieważ wzniesione zostały budynki i rozpoczęto budowę drogi,
a nic takiego nie ma miejsca. Stwierdziła, że tylko po jednej stronie drogi właściciele będą niesprawiedliwie potraktowani, ponieważ to z ich nieruchomości wyznaczona zostanie droga, natomiast mieszkańcy po drugiej stronie ulicy nie poniosą żadnego uszczerbku. Droga powinna być wydzielona, ale kosztem wszystkich mieszkańców sąsiadujących z nią. W ostatnich słowach wypowiedzi oświadczyła, iż nie wyraża zgody na zabranie jej ziemi.

Pan Jerzy Demiańczuk - Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, iż
w Polsce nie można nic nikomu zabrać. Miasto może wykupić grunt za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę lub ustaloną między stronami. Wyjaśnił, iż powodem tego, że działka przebiega akurat w taki sposób zadecydował fakt, iż nastąpiły już pewne podziały geodezyjne działek w linii planowanej ulicy. Nie można poprowadzić tak drogi, że np. w środku będzie ona przesunięta o 5 czy 10 m ulica powinna być w miarę możliwości prosta. Szerokość działek powinna być również podobna i działki powinny być w taki sposób kształtne, aby można było na nich zlokalizować zabudowę. Z punktu widzenia planowania przestrzennego oraz rozwoju miasta pewne reguły muszą być stosowane.

Pani Marianna Oleksy - właścicielka działki nr 1921/3 przy
ul. Wilczej,
stwierdziła, iż nie jest jej winą, że jest właścicielką dużej działki. Działkę tę odziedziczyła po rodzicach i dziadkach
i nie może pozwolić, aby ją odebrano wbrew jej woli.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż plan zagospodarowania przestrzennego służy wszystkim mieszkańcom, ale niestety wszędzie tam gdzie go się uchwala ingeruje on w interesy niektórych mieszkańców. Nie ma możliwości uchwalenia planu tak, aby wszyscy byli
z niego zadowoleni. Powiedział, że nie ma jednak mowy o żadnym zabieraniu
a jedynie o wykupieniu od właścicieli gruntów za cenę ustaloną przez obie strony. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, wówczas rzeczoznawca z listy wojewody ustala wartość gruntu zgodnie z cenami rynkowymi obowiązującymi na danym terenie. Również wartość nieruchomości zależy od tego czy na dany grunt uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego czy też takiego planu nie ma. W obecnej sytuacji, kiedy nie obowiązuje żaden plan, działki na tym terenie warte są 30% ceny rynkowej. Stwierdził, iż warto byłoby wyobrazić sobie plan uwzględniający wnioski wszystkich mieszkańców. Taka sytuacja jest po prostu niemożliwa, ponieważ nie da się pogodzić wszystkich interesów.

Pani Irena Węgrowska - współwłaścicielka działki nr 1894, występująca również w imieniu Pani Barbary Elżbiety Chodkiewicz, Jadwigi Kopickiej , Janiny Maciukiewicz i Danuty Maciukiewicz; dot. zarzutów stwierdziła, iż po uchwaleniu planu na teren Glinki
z działki nr 1894 o pow. 2604 m2, oprócz drogi, zostanie jedynie pasek ziemi
o wymiarach 11m x 80m. Działka stanie się bezwartościowa
i bezużyteczna, po prostu zniszczona. Propozycja takiego planu nie tylko wyklucza możliwość wytyczenia 4 działek budowlanych o pow. ok. 600 m2, ale również uniemożliwia wytyczenie jednej działki budowlanej. Droga zaproponowana w projekcie planu, zdaniem Pani Ireny Węgrowskiej, nie ma logicznego uzasadnienia. Odległość drogi KGP i KD-1 budzi zastrzeżenia co do odległości między skrzyżowaniem - jest to opinia biegłego. Kwestia ta została poruszona również w piśmie do Pana Burmistrza, ale zarzut ten został w całości odrzucony. Z tą działką ich współwłaścicielki wiązały swoją przyszłość, podnoszą, iż bardzo emocjonalnie związane są z tą ziemią. Powiedziała, iż nie pozwolą
aby z ich ojcowizny wytyczyć drogę. Na tej ziemi chcą dożyć starości i na niej chcą być pochowane. Do tej ziemi jej rodzina przywiązuje i przywiązywała ogromną wagę, była ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nigdy jej rodzina nie była zainteresowana sprzedażą tej ziemi.

Pani Jadwiga Kopicka - współwłaścicielka działki nr 1894 wnioskowała o wprowadzenie zapisu do planu miejscowego warunków scalania i podziału nieruchomości. Warunki te pozwolą na wyznaczenie kształtnej działki budowlanej o powierzchni, która umożliwi wzniesienie budynków mieszkalnych dla czterech rodzin, które są współwłaścicielami. Ustalenia zawarte w projekcie planu uniemożliwiają zagospodarowanie działki nr 1894 zgodnie
z wcześniejszymi założeniami rodziny. Takie ustalenia rażąco naruszają interes współwłaścicieli działki, ponieważ w chwili obecnej nie można wybudować na niej nawet jednego budynku mieszkalnego.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej
odpowiedziała, iż nie ma konieczności zapisywania w planie warunków scalania i podziału nieruchomości, ponieważ ten plan to umożliwia. Ponadto takie wytyczenie drogi umożliwi zabudowę wszystkich działek przy ul. Mazurskiej, ponieważ obecnie nie ma do nich zjazdów i ich zabudowa nie jest możliwa.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, iż rozumie emocje wszystkich zarzucających, a w szczególności współwłaścicielek działki nr 1894, jednak przyjęcie planu w takiej wersji daje im możliwość ubiegania się
o odszkodowania w związku z obniżeniem wartości działki. Jednak, aby wystąpić z tym roszczeniem trzeba najpierw uchwalić plan. Czyli współwłaściciele działki nr 1894 mogą ubiegać się o zapłatę za grunt pod drogę oraz o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości działki.

Pani Jadwiga Kopicka - współwłaścicielka działki nr 1894 ponowiła prośbę o wprowadzenie zapisu w planie o możliwości scalania i podziału nieruchomości. Poinformowała, iż w grę nie wchodzi wypłata żadnego odszkodowania, a jedynie możliwość otrzymania zamiennej kształtnej działki budowlanej.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej
odpowiedziała, iż zapis o scalaniu i podziale nieruchomości, zgodnie z życzeniem współwłaścicieli działki nr 1894, może zostać wprowadzony. Jednak taki zapis nie daje gwarancji, iż ta działka zostanie scalona, ponieważ na to może wyrazić zgodę jedynie właściciel działki sąsiedniej.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, iż bezpieczniej byłoby nie wprowadzać tego zapisu, ponieważ projekt planu umożliwia scalenie tej nieruchomości bez wprowadzania konkretnego zapisu.

Pani Irena Węgrowska - współwłaścicielka działki nr 1894 stwierdziła, iż nie ma żadnej gwarancji, że słowa wypowiedziane na tej sesji zostaną dotrzymane. Nie ma żadnej gwarancji na to, że zostanie przekazana atrakcyjna działka zamienna. Ponadto kto będzie ponosił koszty związane z tą zamianą, tzn. wpisy do księgi wieczystej, opłata skarbowa, opłata notarialna, itd..? Stwierdziła, iż w grę nie wchodzi wypłata odszkodowania, a jeżeli miała by być to ewentualna zamiana, to chce znać szczegóły tej zamiany. Jeżeli od właścicieli oczekuje się zrzeczenia się ich nieruchomości niemal natychmiast to nie należy się dziwić, że współwłaściciele chcą wiedzieć co otrzymają w zamian i kto będzie za to wszystko płacił.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż ustawa
o planowaniu przestrzennym, art. 36 mówi, że „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiany korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe, istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może z zastrzeżeniem ust. 2 żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1 może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennych. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.” Wyjaśnił, iż takie roszczenia przysługują po uchwaleniu planu. Nie ma również możliwości zmuszenia kogoś do przyjęcia działki, która jego zdaniem nie jest rekompensatą wszystkich szkód. Umowa zamiany jest oświadczeniem woli dwóch stron. W ostateczności, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, to sprawę rozstrzyga sąd.

Pan Jerzy Demiańczuk - Zastępca Burmistrza Miasta poprosił
o dokładne sformułowanie warunków jakie stawiają właściciele działki nr 1894. Pani Jadwiga Kopicka - współwłaścicielka działki nr 1894 stwierdziła, iż żąda wprowadzenia zapisu do projektu planu o możliwości scalania i podziału tej działki co umożliwi wytyczenie z niej czterech działek budowlanych co umożliwiał plan do tej pory obowiązujący. Obecna sytuacja uniemożliwia wzniesienie jakiegokolwiek budynku mieszkalnego.

Pan Jerzy Demiańczuk - Zastępca Burmistrza Miasta ponownie przypomniał, iż jakiekolwiek negocjacje będą możliwe dopiero po uchwaleniu planu. Stwierdził, iż widzi możliwość wybrnięcia z tej sytuacji jeżeli ta część
z działki nr 1894, która pozostanie, połączona zostanie z działką sąsiednią
i ponownie dokona się jej podziału. Wówczas i sąsiad i współwłaściciele działki nr 1894 będą w posiadaniu dwóch atrakcyjnych działek.

Pan Artur Ostaszewski - właściciel działki nr 1844 - autor zarzutu
nr 2
poinformował, iż wytyczona droga uszczupli jego działkę o ok. 700 m2. Obecnie szerokość jego działki wynosi 20 m, natomiast po wytyczeniu drogi szerokość działki będzie wynosiła ok. 17 m. Ta działka, zdaniem Pana Ostaszewskiego, będzie zbyt wąska, aby móc na niej wybudować budynek mieszkalny. Stwierdził, iż skoro z jego działki będzie przeznaczonych pod drogę ok. 800 m to chciałby w zamian za to otrzymać działkę zamienną.

Pan Jerzy Demiańczuk - Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, iż na działce o szer. 17 m, będącej własnością Pana Artura Ostaszewskiego, będzie można zlokalizować budynek mieszkalny, ale dopiero po uchwaleniu planu. Przypomniał, iż w starym planie również z działki Pana Ostaszewskiego wytyczono drogę w taki sam sposób i akurat nowy plan pozostawia tę sytuację bez zmian.

Pan Andrzej Lewkowicz współwłaścicielk działki nr 1873/2 występujący również w imieniu Pani Alicji Lewkowicz, wyjaśnił, iż jego zarzut dotyczy kwestii pozostawienia działki nr 1873/2 w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym. Powiedział, iż na działce o pow. ok. 1500 m nie można przecież zbyt wiele uprawiać.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż wystąpiono do Wojewody Podlaskiego o wyłączenie tej nieruchomości z produkcji rolnej, ale decyzja Wojewody była negatywna z uwagi na to, iż grunty te mają wysoką klasę i w związku z tym ich przydatność do produkcji rolnej jest wysoka. Pan Burmistrz poradził, aby w tej sytuacji wystąpić do Starostwa Powiatowego
o przeklasyfikowanie tego gruntu i wówczas Wojewoda Podlaski najprawdopodobniej wyrazi zgodę na wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i przekształcenie ich na działkę budowlaną będzie możliwe.

Pan Radny Zdzisław Józef Wasilewski przypomniał, że przed 16 laty, wspólnie z grupą bezpartyjnych radnych, walczył o to, aby gruntów przy
ul. Mazurskiej nie odebrano prawowitym właścicielom. Tych gruntów rolnych nie przekształcono wówczas na grunty budowlane i to spowodowało, iż nie odebrano ich prawowitym właścicielom. Stwierdził, iż przy planowaniu przestrzennym nie można brać pod uwagę interesów pojedynczych osób - liczy się ogół mieszkańców. Wiadomo, że jest to przykre i dla poszkodowanych właścicieli i dla radnych, którzy muszą ten plan uchwalić, ale niestety innego wyjścia nie ma. Krzywdę jaką poniosą pojedynczy mieszkańcy należy jednak wynagrodzić. Powiedział, iż obecna Rada myśląc o rozwoju Augustowa na pewno podniesie rękę za uchwaleniem planu. Stwierdził, iż ma nadzieję, że Państwo Maciukiewicz za swoje 2600 m2 dostaną takie odszkodowanie, że będą mogli za te pieniądze kupić dwie działki w dowolnym i atrakcyjnym miejscu. Na koniec powiedział, iż na uchwalenie tego planu czeka ok. 400 mieszkańców dzielnicy Glinki.

Pani Danuta Grabala - współwłaścicielka działki nr 1874/5 - autorka zarzutu nr 9 - występująca również w imieniu Wojciecha Grabali - autora zarzutu nr 8 zapytała dlaczego za działki rolnicze, będące własnością jej rodziny, pobierany jest podatek taki jak za działki budowlane ?

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż tak została złożona deklaracja podatkowa przez syna Pani Danuty Grabali. Powiedział, iż trzeba złożyć ponownie deklarację podatkową.

Pan Ryszard Chełmiński - Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż Komisja, na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r., odrzuciła wszystkie zarzuty i protest wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że jeśli w/w plan nie zostanie uchwalony to na tym terenie nie będzie żadnych działek budowlanych, ponieważ stary plan przestał obowiązywać z końcem roku 2003. Stwierdził, iż największą stratę w związku
z uchwaleniem tego planu oczywiście poniosą Państwo Maciukiewiczowie, ale nie jest to sytuacja bez wyjścia. Są różne alternatywy wybrnięcia z niej,
a mianowicie: scalenie działki z działką sąsiednią / po porozumieniu się
z sąsiadem /, otrzymanie działki zamiennej lub odszkodowanie w formie pieniężnej. Zadaniem Urzędu nie jest krzywdzenie mieszkańców, wprost przeciwnie, jego zadaniem jest porządkowanie Augustowa. Stwierdził, iż 21 osób nie jest zadowolonych z proponowanego planu, ale należy sobie zadać pytanie ilu mieszkańców jest z niego zadowolonych. Zainteresowanych tym terenem jest ok. 400 osób. Jest to oczywiście o 21 niezadowolonych za dużo, ale nie ma takiej możliwości, aby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Niestety nie uda się pogodzić wszystkich interesów.

Pan Tadeusz Skorupa - współwłaściciel działek o nr 2036/4 i 2036/5 - autor zarzutu nr 20, poinformował, iż po terytorium jego działek będzie przebiegała ul. Łopianowa. Proponowany projekt planu spowoduje, iż jego działka zostanie zwężona i będzie miała szerokość 13 m - obecnie ma szerokość 26 m. Takie rozwiązania nowego planu spowodują, iż jego działki przestaną być budowlane. W związku z zaistniałą sytuacją stwierdził, iż oczekuje działki zamiennej w związku z poniesioną stratą.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej
odpowiedziała, iż na działce nr 2036/4 można zlokalizować nieduży budynek mieszkalny na co nie pozwalał plan obowiązujący do końca 2003 r. Na działce nr 2036/5 nie można niestety nic wybudować, ale istnieje możliwość połączenia jej z działką sąsiada
i podzielenia jej na nowo, co pozwoli na uzyskanie dwóch działek budowlanych.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w obradach do godziny 12.00.

Po przerwie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi do głosowania nad projektem uchwały
w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut Henryka Straszyńskiego, Melanii Słuchockiej, Eugenii Duchińskiej i Wacławy Zagórskiej, współwłaścicieli działki o numerze geodezyjnym 1863, dotyczący przebiegu projektowanej publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-1, ustanowionej na w/w działce”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania
uchwała nr XVI/137/04 została podjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5h

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut Pana Artura Ostaszewskiego, właściciela działki o numerze geodezyjnym 1844, w sprawie planowanego jej zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia części działki na cele komunikacyjne:

- projektowaną publiczną drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu

symbolem KD - 1;

- publiczną drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KL.”

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/138/04 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5i

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut Jadwigi i Ryszarda Wróblewskich, współwłaścicieli działki o numerze geodezyjnym 793, w sprawie jej planowanego zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia części tej działki pod projektowaną publiczną drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KD-1”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/139/04 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5j

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Leokadii i Jana Kopiczko, współwłaścicieli działki o numerze geodezyjnym 2048/3, w sprawie planowanego jej zagospodarowania oraz projektowanego podziału”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/140/04 została podjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 2 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5k

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Teresy Zawadzkiej i Zdzisława Welkier, w sprawie planowanego zagospodarowania działki o numerze geodezyjnym 2050/1, stanowiącej współwłasność Państwa: Teresy Zawadzkiej, Zdzisława Welkier, Genowefy Rozmysłowicz i Grzegorza Rozmysłowicza, dotyczący przeznaczenia działki pod usługi oświatowe, oznaczone na rysunku planu symbolem UO”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/141/04 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5l

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Alicji Lewkowicz i Andrzeja Lewkowicza, współwłaścicieli działki o numerze geodezyjnym 1873/2, w sprawie planowanego jej zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia tej działki pod uprawy rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RO”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/142/04 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5ł

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Cezarego Grabali, właściciela działki o numerze geodezyjnym 1874/4,
w sprawie planowanego jej zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia działki pod uprawy rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RO”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/143/04 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5m

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Wojciecha Grabali, właściciela działki o numerze geodezyjnym 1874/3,
w sprawie planowanego jej zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia działki pod uprawy rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RO”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała nr XVI/144/04 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5n

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Danuty i Tadeusza Grabali, współwłaścicieli działki o numerze geodezyjnym 1874/5, w sprawie planowanego jej zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia działki pod uprawy rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RO”.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/145/04 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5o

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut Krzysztofa Kochanowskiego, właściciela działki o numerze geodezyjnym 1873/1, w sprawie jej planowanego zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia działki pod uprawy rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RO”.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/146/04 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5p

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Marianny Oleksy, właścicielki działki o numerze geodezyjnym 1921/3,
w sprawie planowanego zagospodarowania działki, dotyczący przeznaczenia części działki pod projektowaną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD-1”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/147/04 została podjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 6 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5r

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Alicji Pijanowskiej, właścicielki działki o numerze geodezyjnym 1921/4,
w sprawie planowanego jej zagospodarowania, dotyczący przeznaczenia części działki pod projektowaną publiczną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD-1”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/148/04 została podjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5s

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Jadwigi Kopickiej, w sprawie planowanego zagospodarowania działki
o numerze geodezyjnym 1894, stanowiącej współwłasność Pań: Jadwigi Kopickiej, Janiny Maciukiewicz, Danuty Maciukiewicz, Ireny Węgrowskiej, Barbary Elżbiety Chodkiewicz, wniesiony przeciw:

- zaproponowanemu w projekcie planu podziałowi w/w działki;

- odległościom skrzyżowań dróg KGP i KD-1;

- przeznaczeniu części w/w działki na cele drogi publicznej klasy drogi dojazdowej”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/149/04 została podjęta 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 10 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5t

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut Janiny Maciukiewicz, w sprawie planowanego zagospodarowania działki
o numerze geodezyjnym 1894, stanowiącej współwłasność Pań: Janiny Maciukiewicz, Jadwigi Kopickiej, Danuty Maciukiewicz, Ireny Węgrowskiej, Barbary Elżbiety Chodkiewicz, wniesiony przeciw:

- zaproponowanemu w projekcie planu podziałowi w/w działki;

- odległościom skrzyżowań dróg KGP i KD-1;

- przeznaczeniu części w/w działki na cele drogi publicznej klasy drogi dojazdowej”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/150/04 została podjęta 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 10 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5u

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Danuty Maciukiewicz, w sprawie planowanego zagospodarowania działki
o numerze geodezyjnym 1894, stanowiącej współwłasność Pań: Danuty Maciukiewicz, Jadwigi Kopickiej, Janiny Maciukiewicz, Ireny Węgrowskiej, Barbary Elżbiety Chodkiewicz, wniesiony przeciw:

- zaproponowanemu w projekcie planu podziałowi w/w działki;

- odległościom skrzyżowań dróg KGP i KD-1;

- przeznaczeniu części w/w działki na cele drogi publicznej klasy drogi dojazdowej”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/151/04 została podjęta 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 10 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5w

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Ireny Węgrowskiej, w sprawie planowanego zagospodarowania działki
o numerze geodezyjnym 1894, stanowiącej współwłasność: Pań: Ireny Węgrowskiej, Jadwigi Kopickiej, Janiny Maciukiewicz, Danuty Maciukiewicz, Barbary Elżbiety Chodkiewicz, wniesiony przeciw:

- zaproponowanemu w projekcie planu podziałowi w/w działki;

- odległościom skrzyżowań dróg KGP i KD-1;

- przeznaczeniu części w/w działki na cele drogi publicznej klasy drogi dojazdowej”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/152/04 została podjęta 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 10 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5x

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego o projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut Barbary Elżbiety Chodkiewicz, w sprawie planowanego zagospodarowania działki o numerze geodezyjnym 1894, stanowiącej współwłasność Pań: Barbary Elżbiety Chodkiewicz, Jadwigi Kopickiej, Janiny Maciukiewicz, Danuty Maciukiewicz, Ireny Węgrowskiej, wniesiony przeciw:

- zaproponowanemu w projekcie planu podziałowi w/w działki;

- odległościom skrzyżowań dróg KGP i KD-1;

- przeznaczeniu części w/w działki na cele drogi publicznej klasy drogi dojazdowej”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/153/04 została podjęta 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 10 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5y

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut Ryszarda Wiszniewskiego, w sprawie planowanego zagospodarowania działki
o numerze geodezyjnym 2086, stanowiącej współwłasność Państwa Haliny
i Ryszarda Wiszniewskich, dotyczący proponowanego podziału tej działki”.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/154/04 została podjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5z

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Aliny i Krzysztofa Sakowskich, współwłaścicieli działki o numerze geodezyjnym 2118/1, dotyczący przebiegu projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-1, ustanowionej na w/w działce”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/155/04 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5aa

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzut

Władysławy i Tadeusza Skorupa, współwłaścicieli działek o numerach geodezyjnych 2036/4 i 2036/5, dotyczący planowanego ich zagospodarowania oraz przeznaczenia części tych działek na cele komunikacyjne”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/156/04 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5bb

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się zarzuty Heleny Sołyjan, właścicielki działek o numerach geodezyjnych 2071/2
i 1946, dotyczący przebiegu publicznych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-1 i KD-2 przechodzących w części przez w/w działki oraz ustanowionej na nich nieprzekraczalnej linii zabudowy”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/157/04 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5cc

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz
w rejonie rozdzielni prądu. Projekt uchwały w § 1. mówi, iż „Odrzuca się protest Heleny Sołyjan, dotyczący przeznaczenia działki o numerze geodezyjnym 1947 na cele usług kultu religijnego”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/158/04 została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5dd

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5dd, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa przez Augustowskie Towarzystwo Brydżowe w Augustowie. Zapytał, czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/159/04
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6a porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Augustowskich Placówek Kultury. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ?

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, iż Komisja, na posiedzeniu
w dniu 29 marca 2004 r., szczegółowo analizowała w/w sprawozdanie. Powiedział, iż miniony rok był niezwykle szczodry jeżeli chodzi
o zorganizowane imprezy kulturalne, szczególnie w okresie letnim. Mając powyższe na uwadze Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury za rok 2003.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż miniony rok obfitował w różnego rodzaju imprezy organizowane z myślą
o turystach odwiedzających nasze miasto, ale również z myślą o mieszkańcach
i za to należą się podziękowania Dyrektorowi oraz pracownikom Augustowskich Placówek Kultury. Ponadto zwrócił uwagę na niektóre błędy techniczne, które pojawiły się w tekście sprawozdania i poprosił o ich usunięcie.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie sprawozdanie
z działalności Augustowskich Placówek Kultury za 2003 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury za 2003 r., zostało przyjęte jednogłośnie
16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6b porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Centrum Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ?

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, iż Komisja, na posiedzeniu
w dniu 29 marca 2004 r., szczegółowo analizowała w/w sprawozdanie i doszła do wniosku, iż decyzja o wybudowaniu pływalni miejskiej była decyzją trafną. Ilość osób korzystających dziennie z pływalni jest taka sama jak w roku,
w którym oddano ją do użytku. Poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Centrum Sportu
i Rekreacji za rok 2003.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na bardzo istotny element w tym sprawozdaniu, a mianowicie wypracowane oszczędności za energię cieplną i elektryczną w stosunku do roku ubiegłego. O niewielki wskaźnik wzrosło zużycie wody. Z tego wynika, iż przeprowadzone modernizacje były jak najbardziej celowe i dają efekty. Pogratulował Dyrektorowi oraz pracownikom gospodarności.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie sprawozdanie
z działalności Centrum Sportu i Rekreacji za 2003 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji za 2003 r. zostało przyjęte jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6c porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos
w sprawie przedłożonego sprawozdania ?

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
złożył wyjaśnienia do sprawozdania z działalności MOSiR za
2003 r. na prośbę Komisji ds. Promocji, Kultury Sportu i Turystyki RM. Wyjaśnienia dotyczyły sfery wydatków:

- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 57 100,00 zł, i na tę kwotę składa się: zakup części zamiennych do wyciągu nart wodnych; wykonanie tablicy informacyjnej i szyldu; zakup materiałów do naprawy sprzętu; zakup nagród
i pucharów na imprezy organizowane przez MOSiR; zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania imprez sportowych; zakup materiałów potrzebnych do naprawy instalacji elektrycznej; zakup paliwa i oleju do ciągnika, kosiarki
i dwóch łodzi motorowodnych; zakup materiałów do naprawy i konserwacji pomostów drewnianych i pomostów startowych; zakupy farb, emulsji do remontów bieżących; zakup części zamiennych do ciągnika, kosiarek; zakup trawy i nawozów na stadion lekkoatletyki i zakup pozostałych środków trwałych: aparat cyfrowy i monitor do komputera; zakup środków czystości
i zakup art. biurowych;

- zakupu usług pozostałych na kwotę 39 722 zł, i na tę kwotę składa się: utrzymanie obiektów sportowych; utrzymanie wyciągu nart wodnych; organizacja imprez sportowych; koszty administracyjne: umowy - zlecenia, przeglądy techniczne, prowizje od wyciągów i przelewów bankowych
i prowadzenia rachunku bankowego; wypłata ryczałtów sędziowskich; wykonanie folderów reklamowych; szkolenia pracowników; usługi serwisowe; badania techniczne pojazdów;

- ponadto omówił koszty związane z nagrodami i wydatkami osobowymi pracowników, których nie zalicza się do wynagrodzeń.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, iż niepokoi go jedna sprawa,
a mianowicie fakt, iż organizacja imprez sportowych stanowi 18% udział
w budżecie MOSiR, natomiast koszty administracji pochłaniają aż 21% budżetu MOSiR. Przecież organizacja imprez sportowych jest głównym zadaniem statutowym MOSiR-u.

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
wyjaśnił, iż te 91 tys. zł, które wydatkowano na administrację to płace i pochodne pracowników administracji, opłaty telefoniczne, ubrania robocze / np. tenisówki i dres /, 13 pensja. Stwierdził, iż dzieląc w/w kwotę na ilość zatrudnionych pracowników to nie są to pieniądze zbyt duże.

Jeżeli chodzi o organizację imprez sportowych to MOSiR pozyskuje pomoc od sponsorów i nie chodzi tu konkretnie o pieniądze, ale np.
o ufundowane puchary. Dzięki tej pomocy można znacznie zminimalizować koszty związane z organizacją imprez sportowych, których w zeszłym roku było sporo.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie związane z zatrudnieniem głównego księgowego. Najpierw była to 1/2 etatu, następnie 3/4 etatu, a obecnie jest to cały etat. Zapytał, czy to zwiększone zatrudnienie wiąże się ze zwiększonym zakresem obowiązków głównego księgowego ?

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
wyjaśnił, że obowiązki te zwiększyły się, ponieważ pani księgowa przejęła również obowiązki związane z prowadzeniem biura.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta wyraziła zdanie, iż cały etat głównego księgowego w MOSiR to nie jest za dużo. W innych jednostkach samorządowych, księgowych jest za mało, a obowiązków wciąż przybywa. I przybywa tych obowiązków, często nie z racji szerszej działalności jednostki, a w związku ze zmianą przepisów prawnych. Główni księgowi mają wgląd w każdy dokument dotyczący jednostki i jest to rodzaj kontroli wewnętrznej, ale również wiąże się ze zwiększonymi obowiązkami.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, co oznacza zapis w sprawozdaniu, iż imprezę sfinansował sponsor ? Nie ma określonej kwoty kierowanej od sponsora.

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
wyjaśnił, iż w tym przypadku sponsoring polega na tym, iż sponsor zleca wykonanie konkretnej imprezy i pokrywa wszystkie koszty związane z jej organizacją.

Pani Radna Regina Korniłowicz poruszyła kwestię estetyki zagospodarowania stadionu. Ogrodzenie stadionu pozostawia wiele do życzenia. Ponadto płyta stadionu nie jest odpowiednio zagospodarowana, jest na niej pełno szkła a trawa na stadionie była wypalana, ponieważ była zbyt wysoka aby ją skosić. Kiedyś był na niej tor łyżwiarski. Czy nie można tego toru
odtworzyć ?

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
wyjaśnił, iż decyzją Państwa Radnych remont ogrodzenia wokół stadionu zostanie wykonany. Przygotowany jest już kosztorys inwestorski.
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kompleksowego remontu ogrodzenia.

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie płyty stadionu to zgłoszono kilka propozycji jego zagospodarowania i prawdopodobnie w przyszłym roku będzie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. Jeżeli chodzi o tor lodowy to obecne zimy uniemożliwiają jego reaktywowanie.

Pan Radny Tadeusz Janusz Wierzbicki zapytał, ile meczy piłki nożnej odbyło się na stadionie w zeszłym roku ? Czy wejście na mecz jest bezpłatne ?

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
powiedział, iż dokładnie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Odbyło się ich wiele, np. w najbliższą sobotę odbędzie się kilka meczy piłki nożnej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wejście na mecz z udziałem grup młodszych jest bezpłatne, natomiast obejrzenie meczu wyższej ligi na stadionie kosztuje 5 zł.

Pan Radny Tadeusz Janusz Wierzbicki zauważył, iż z kortu tenisowego korzysta o wiele mniej osób a przynosi on o wiele większy zysk niż stadion piłki nożnej.

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
poinformował, iż frekwencja kibiców na stadionie jest różna
i często zdarza się, że wielu z nich dostaje się na trybuny bez biletu. Poinformował również, że w ramach pomocy dla Klubu Sparta były rozprowadzane po zakładach pracy karnety na mecze piłki nożnej. Od całej kwoty z tych karnetów MOSiR, zgodnie z umową, otrzymywał 10%. Stwierdził, że przy zespole grającym w IV lidze nie należy liczyć na zbyt duże zyski, należy raczej patrzeć na tę sprawę przez pryzmat możliwości zorganizowania rozrywki dla mieszkańców.

Pan Radny Dariusz Górny poprosił, aby na przyszłość przedkładany Radzie Miasta do zaopiniowania materiał dotyczący działalności MOSiR był bardziej opisowy.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie sprawozdanie
z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2003 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2003 r. zostało przyjęte 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6d porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Straży Miejskiej za 2003 r. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ?

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie dotyczące zabezpieczenia porządku w rejonach szkół. Na czym to zabezpieczenie polegało ?

Pan Piotr Sieńkowski - Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, iż zabezpieczenie to dotyczy pierwszego tygodnia rozpoczynającego rok szkolny. Jest to akcja prowadzona wspólnie z policją w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2003 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2003 r. zostało przyjęte jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6e porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej za 2003 r. Zwrócił uwagę na to, iż sprawozdanie to jest bardzo obszerne i szczegółowo obrazujące działalność MOPS-u. Zwrócił uwagę na ważne elementy jakie w tym sprawozdaniu wystąpiły:

- nagrody, które MOPS otrzymał w związku ze swoją pracą;

- uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy;

- otrzymanie certyfikatu Centrum Aktywności Lokalnej.

Powiedział, iż MOPS jest przykładem na to, iż można pracować z takim zaangażowaniem, iż znajduje to uznanie nie tylko w środowisku augustowskim, ale również w Polsce. Serdecznie pogratulował Pani Annie Dźwilewskiej - Kierownikowi MOPS oraz wszystkim pracownikom.

Poruszył kwestię dodatków mieszkaniowych. Wpłynęło 1503 wnioski o wypłatę tego dodatku a wydano jedynie 41 decyzji odmownych. Zapytał, czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ?

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie sprawozdanie
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003 r. zostało przyjęte jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta, w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Jacka Truszkowskiego, wyjaśnił iż w najbliższych dniach będzie zmiana organizacji ruchu na ul. 29 Listopada. Wyjaśnił na czym będzie polegać ta zmiana. Omówił koszty związane z całą inwestycją. Poinformował, iż w związku z tą modernizacją zwiększy się natężenie ruchu samochodowego
w mieście. Według zapewnień wykonawcy inwestycja powinna zakończyć się do 30 czerwca 2004 r. Inwestycja nie przewiduje żadnej zmiany jeżeli chodzi
o sygnalizację świetlną na ul. 29 Listopada. Bezpieczeństwo zapewnione zostanie w taki sposób, iż przez przejście dla pieszych / przy moście / dzieci będą przeprowadzane przez osobę w tym celu zatrudnioną, tak jak miało to miejsce do tej pory.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji ?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński -Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół nr XV/04 z obrad XV sesji Rady Miasta Augustów z dnia 27 lutego 2004 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 16 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 9

Zapytania i wolne wnioski

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z zebranych na sali obrad chciałby zabrać głos.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta przekazał Panu Andrzejowi Kurczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Miasta oraz wszystkim Państwu Radnym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Augustowa za 2003 rok.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego
i Rady Miasta:

- sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie

za 2003 rok;

- pismo mieszkańców ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich, którzy zwracają

uwagę na nieporządek na tym terenie;

- petycja mieszkańców dzielnicy Borki w sprawie udostępnienia działki nr 1029

przy ul. Śliwkowej na cele rekreacyjno - sportowe;

- pismo Pana Edwarda Kamińskiego - Przewodniczącego Komisji Emerytów

i Rencistów NSZZ „Solidarność” dot. podwyżki opłat za wodę i ścieki;

- pismo Augustowskiego Towarzystwa Brydżowego z prośbą o objęcie

patronatem Turnieju Brydża Sportowego, który odbędzie się 18.04.04 r.

w Augustowie;

Ponadto poinformował, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy samorządowej poszczególne Komisje Rady Miasta powinny przedłożyć Radzie Miasta na sesji swoje plany pracy oraz sprawozdania z działalności. Poinformował, iż po Świętach Wielkanocnych spotka się Komisja Statutowa.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta oraz Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta, złożyli wszystkim zebranym, najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Ad. pkt 10

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął obrady XVI sesji rady Miasta Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

31

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-05-04

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2004-05-04