Protokół Nr 12/05 ze wspól. posiedz. Kom. Rewiz.; Kom. Urban. z dnia 29.11.05 r.

P R O T O K Ó Ł Nr

P R O T O K Ó Ł Nr /05

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rewizyjnej; do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia

z dnia 29 listopada 2005 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta,

- Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Augustowie w sprawach:

- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- zwolnień w podatku od nieruchomości;

- określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków

transportowych;

- ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na

terenie miasta Augustów;

- zmian budżetu miasta na 2005 r.;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

2. Wyrażenie opinii w sprawach:

- opłaty uzdrowiskowej,

- opłaty targowej,

- opłaty administracyjnej,

- podatku od posiadania psów.

3. Zaopiniowanie stawek podatków rolnego i leśnego.

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył
Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM. Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta i Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówili projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- zwolnień w podatku od nieruchomości;

- określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków

transportowych;

- ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na

terenie miasta Augustów;

- zmian budżetu miasta na 2005 r.;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie poddał projekty w/w uchwał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM projekty uchwał zaopiniowała
w następujący sposób:

- projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości /6 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się/;

- projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości /8 głosów za/;

- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych /7 głosów za, 1 głos wstrzymujący się/;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustów /9 głosów za/;

- projekt uchwały zmian budżetu miasta na 2005 r. został zaopiniowany pozytywnie;

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /9 głosów za/.

Ad. pkt 2

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta poinformowała, iż Burmistrz proponuje Państwu Radnym pozostawienie na dotychczasowym poziomie:

- opłaty uzdrowiskowej,

- opłaty targowej,

- opłaty administracyjnej,

- podatku od posiadania psów.

Jeżeli Państwo Radni zgodzą się z tą propozycją wówczas nie będzie potrzeby podejmowania uchwał na sesji. Poinformowała, iż wyjaśni czy mieszkańcy Augustowa mogą być zwolnieni z opłaty uzdrowiskowej w czasie pobytu
w Sanatorium „Budowlani”/wniosek zgłoszony przez Pana Radnego Zdzisława Wasilewskiego/.

Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM w/w propozycje zaopiniowała pozytywnie.

Ad. pkt 3

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta poinformowała, że Burmistrz proponuje niepodejmowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta
i drewna. Podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r., którą podaje w komunikacie Prezes GUS. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r., którą podaje w komunikacie Prezes GUS. Jeżeli Państwo Radni nie podejmą uchwał o obniżeniu cen, wówczas podstawą naliczenia podatków będzie średnia cena skupu żyta oraz średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszone w komunikatach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie poddał propozycje Burmisrza Miasta pod głosowanie, które w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

/ Kazimierz Kożuchowski /

Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/ Ryszard Chełmiński /


2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szczepańska

Wprowadzający: Ewa Szczepańska

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11