Protokół Nr 15/05 z pos.Kom.Urb.,Ochr.Środ,Roln.i Kom.Mienia z 10.02.2005 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 15/05

z posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miasta Augustów

z dnia 10 lutego 2005 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta,

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Mostowej i Kilińskiego w Augustowie.

2. Rozpatrzenie pisma Romualdy i Eugeniusza Ławrynowiczów w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu wydanych decyzji związanych z budową kawiarni.

Posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Ryszard Chełmiński – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM ponownie rozpatrzyła wniosek Państwa Janiny i Janusza Wróblewskich zam. w Augustowie przy ul. Złotej 13 /działka nr 3286/2/ w sprawie zmiany ściśle określonej linii zabudowy od ul. Mostowej i ul. Kilińskiego /działka nr 3286/2/ wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą oraz wniosek mieszkańców z 16.12.2004 r.: Pana Bogdana Grajewskiego zam. w Białymstoku przy ul. Żurawiej 55a /działka nr 3287/, Pana Piotra Czulewicza zam. w Augustowie przy ul. Orzeszkowej 17 /działka nr 3289/2/, Pana Kazimierza Leończuka zam. w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 8a/7 i Pana Janusza Wróblewskiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Mostowej i Kilińskiego w Augustowie.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji podjętym w dniu 20 grudnia 2004 r. członkowie Komisji przeprowadzili wizję lokalną w terenie działki Państwa Janiny i Janusza Wróblewskich. Następnie dokonano analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Mostowej i Kilińskiego. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM postanowiła zasugerować inwestorowi, aby zlecił geodecie wyznaczenie na gruncie linii regulacyjnej i linii zabudowy od strony ul. Mostowej i ul. Kilińskiego. Po ponownej wizji i obejrzeniu w terenie wyznaczonych linii Komisja przedstawi swoje stanowisko w sprawie zmiany planu.

Ad.pkt 2

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM ponownie rozpatrzyła wniosek Państwa Eugeniusza i Romualdy Ławrynowiczów o wypłacenie przez Urząd Miasta odszkodowania w kwocie 250 tys.zł z tytułu strat spowodowanych brakiem realizacji inwestycji – kawiarni przy ul. Nad Nettą. W posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Romuald Ławrynowicz, który omawiał korespondencję w tej sprawie.

W wyniku przeprowadzonej długotrwałej dyskusji Komisja uznała, że nie jest kompetentna do rozpatrywania wniosku i postanowiła skierować go do Burmistrza Miasta celem dalszego prowadzenia sprawy.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Ryszard Chełmiński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11