Protokół Nr 18/05 z pos.Kom.Urb.,Ochr.Środ.Roln.i Kom.Mienia z 24.10.2005 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 18/05

z posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 października 2005 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta,

- Pan Tadeusz Popławski – Z-ca Kierownika Wydziału Gosp. Komunalne, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska UM,

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM

- Pani Krystyna Milanowska – Inspektor w Wydziale Geodezji UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Ryszard Chełmiński – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Tadeusz Popławski – Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówił projekt uchwały w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000. Minister Ochrony Środowiska rozporządzeniem z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wyznaczył obszar – są to tereny leśne z nielicznymi terenami rolnymi i budowlanymi znajdującymi się w głębi tego obszaru – w granicach administracyjnych miasta Augustowa. Obecna propozycja zmian rozszerza tereny ochronne włączając do obszaru Natura 2000 tereny budowlane oraz tereny rolne, posiadające zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze stanowiące tereny pod przyszłe inwestycje. Zmieniając granice terenów ochronnych w dzielnicy Ślepsk obejmuje się ochroną tereny istniejącej zabudowy pensjonatowej oraz duży węzeł komunikacyjny drogi ekspresowej z drogą zbiorczą. Druga propozycja zmiany obejmuje tereny dochodzące do drogi krajowej Augustów – Białystok. Ze względu na bardzo duże obciążenie ruchem pojazdów przesunięcie granicy terenów ochrony Natura 2000 mija się z celem. Niekorzystne oddziaływanie drogi na znajdujący się obok obszar Natura 2000 będzie zaprzeczeniem idei powołania takiego obszaru. Dotychczasowa strefa buforowa chroni istniejący obszar ochrony od niekorzystnego wpływu drogi krajowej.

Po dokonanej analizie, Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM zaopiniowała negatywnie proponowane zmiany powierzchni obszaru ochrony Natura 2000. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM omówiła projekt uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa. Zapoznała szczegółowo z przedstawionym przez Pana Jana Klepackiego wezwaniem do usunięcia naruszenia w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego uchwały Nr XXVIII/270/05 Rady Miejskie w Augustowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk, ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jeziorem Necko, Dzielnicą Borki III i ulicą Rajgrodzką, zwanego „Ślepsk II”.

Po dokonanej analizie, Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uznała za nieuzasadnione. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pani Krystyna Milanowska – Inspektor w Wydziale Geodezji UM omówiła propozycje nazw nowopowstałych ulic na terenie miasta Augustowa:

1. nowopowstałych ulic w obrębie ograniczonym ulicą Białostocką i drogą krajową do Warszawy:

1/ Składowiskowa,

2/ Żarnowska,

3/ Pliciny Bród,

4/ Fabryczna,

5/ Golfowa,

6/ Usługowa,

7/ Składowa,

8/ Produkcyjna,

9/ Kupiecka,

10/Rzemieślnicza,

11/Magazynowa,

12/Odległa,

13/Warsztatowa.

2. części drogi nr 664 od ulicy Mazurskiej do ulicy Rajgrodzkiej – ulica Raczkowska.

3. nowopowstałych ulic na terenie miasta Augustowa w obrębie ograniczonym ulicą Rajgrodzką i ulicą Raczkowską:

1/ Bazaltowa,

2/ Granitowa,

3/ Marmurowa,

4/ Kwarcowa,

5/ Osadowa,

6/ Wapienna,

7/ Prosta.

4. nowopowstałych ulic na terenie miasta Augustowa w obrębie ograniczonym ulicą Mazurską i ulicą Wojska Polskiego:

1/ Rolna,

2/ Osadnicza,

3/ Żeńców,

4/ Kolonijna,

5/ Żniwna,

6/ Siewna,

7/ Dworska,

8/ Włościańska,

9/ Ziemiańska,

10/Kwaśna /nowemu odcinkowi ulicy Kwaśnej od ulicy Mazurskiej do ulicy Ziemiańskiej/.

5. ulicy będącej przedłużeniem ulicy Rajgrodzkiej do ulicy Wojska Polskiego – ulica Mariana A.Jonkajtysa.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji zaproponowali zmianę nazwy ulic w obrębie ograniczonym ulicą Białostocką i drogą krajową do Warszawy:

- ulicy Składowiskowej na ulicę Transportową,

- ulicy Pliciny Bród na ulicę Hurtową.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że propozycja nadania nazwy - ulica Mariana A.Jonkajtysa dotyczy wniosku złożonego przez Związek Sybiraków. Marian Jonkajtys jest autorem hymnu Sybiraków.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na większe zasługi dla miasta Augustowa poniesione przez ojca Mariana Jonkajstysa – Hieronima, który został wywieziony na Syberię z rodziną. Przedstawił życiorys Hieronima Jonkajtysa, który napisała córka, przypominając o zasługach ojca. Wiele z nich potwierdzają dokumenty.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM propozycję nadania nazwy nowopowstałej ulicy będącej przedłużeniem ulicy Rajgrodzkiej do ulicy Wojska Polskiego – ulica Mariana A.Jonkajtysa pozostawili do decyzji Rady Miejskiej. Pozostałe propozycje nazw ulic, ze zmianą ulicy Składowiskowej na ulicę Transportową oraz ulicy Pliciny Bród na ulicę Hurtową, zostały zaopiniowane pozytywnie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/Ryszard Chełmiński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11