Protokół Nr 25/05 z pos.Kom.Budżetu i Fin. z 29.12.2005 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 25/05

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- P.Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta;

- P.Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

Zaopiniowanie projektów uchwal w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2005 rok,

b) likwidacji rachunku dochodów własnych,

c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,

d) zmiany Uchwały Nr VII/59/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

a)

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Po dokonanej analizie, Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą projektu w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

b)

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych.

Po dokonanej analizie, Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą projektu w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

c)

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

Po dokonanej analizie, Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą projektu w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

d)

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Po dokonanej analizie, Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą projektu w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów RM

Bogdan Dyjuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11