Protokół Nr XXV/05 z sesji RM z 27.04.2005 r.

P R O T O K Ó Ł NrXXV/05

z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 27 kwietnia 2005 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.05

i zakończono o godzinie 12.45

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa

– wystąpienie Burmistrza Miasta,

– przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– przedstawienie stanowisk poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– głosowanie;

b) zmian budżetu miasta na 2005 rok,

c) zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta,

d) rachunku dochodów własnych,

e) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(części m.Augustów, zwanej „Dzielnicą Limanowskiego” i „Osiedle Południe”),

f) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(części m.Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe, położone w dzielnicy zwanej „Borki I”).

6. Złożenie informacji z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2004 rok i przedstawienie planów pracy Komisji do końca kadencji.

7. Złożenie informacji o działalności merytorycznej za 2004 rok:

- Augustowskiej Organizacji Turystycznej,

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4,

- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

- Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego,

- Spółdzielni Mieszkaniowej – Osiedlowego Domu Kultury,

- Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta”.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

10.Zapytania i wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, gości, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji współpracujących z miastem, przedstawicieli lokalnej prasy.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Rada Miejska uczciła minutą ciszy śmierć Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Pani Anna Urban – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zgłosiła wniosek, aby punkt 7 porządku obrad „Złożenie informacji o działalności merytorycznej za 2004 rok: Augustowskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego, Spółdzielni Mieszkaniowej – Osiedlowego Domu Kultury, Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” był rozpatrzony po punkcie 4 „Interpelacje radnych”.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż porządek obrad po zmianie byłby trudny do zrealizowania, ponieważ na sesję nie przybyli jeszcze przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń i organizacji składających informację. Nieobecne osoby zostały umówione na godzinę 11.00. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił kierowników podmiotów obecnych na sesji o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Kierownicy podmiotów nie opowiedzieli się jednoznacznie za zmianą w porządku obrad.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pani Anna Urban – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej podtrzymuje wniosek.

Pani Anna Urban – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała przegłosowanie wniosku.

Pan Zbigniew Huszcza – Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej, Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poprosił o nie wprowadzanie zmiany w porządku obrad, ponieważ chciałby wyświetlić Państwu Radnym film o działalności Augustowskiej Organizacji Turystycznej, a także film reklamujący Augustów „Jest takie miejsce”. Projekcja filmów wymaga odpowiedniego przygotowania.

Pani Anna Urban – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej przychyliła się do w/w prośby i wycofała wniosek.

Więcej uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności, za okres od 16 marca do 22 kwietnia 2005 r.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.pkt 5

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta.

- Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta przedstawił wykonanie budżetu miasta za 2004 rok. /Wystąpienie Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił uchwałę Nr RIO.V./5/20/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok.

/ Uchwała Nr RIO.V./5/20/2005 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Miejskiej z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu Miasta Augustowa za 2004 rok.

- Pan Zbigniew Huszcza- Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przedstawił opinię Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM oraz Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM. Poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2005 r. członkowie obu Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok zaopiniowali jednomyślnie pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów RM oraz Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM. Poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2005 r. członkowie obu Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok zaopiniowali jednomyślnie pozytywnie 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Joanna Lisek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej RM w sprawie wykonania budżetu miasta za 2004 r. i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Komisja Rewizyjna RM po analizie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w tej sprawie, jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2004 rok.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejprzedstawił uchwałę Nr RIO.V./4A/21/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym, a w szczególności dotyczy wykonania budżetu miasta za 2004 rok, oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym.

/ Uchwała Nr RIO.V./4A/21/2005 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXV/247/05 została podjęta 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne gratulacje Burmistrzowi Miasta.

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów z 26 kwietnia 2005 r., która projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXV/248/05 została podjęta jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta. Udzielił głosu Pan Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech”.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów z 26 kwietnia 2005 r., która projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXV/249/05 została podjęta jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Samorządowych w zakresie prowadzenia stołówki. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów z 26 kwietnia 2005 r., która projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie rachunku dochodów własnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXV/250/05 została podjęta jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5 e, f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktów 5 e i 5 f porządku obrad, w sprawach przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m.Augustów, zwanej „Dzielnicą Limanowskiego” i „Osiedle Południe”, natomiast druga uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe, położone w dzielnicy zwanej „Borki I”. Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Annie Kowalczuk – Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z prośbą o omówienie projektów w/w uchwał.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UMomówiła projekty w/w uchwał stwierdzając, iż są to uchwały intencyjne, stanowią pierwszy etap realizacji planów.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Ryszard Chełmiński – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przedstawił opinię Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM, która jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m.Augustów, zwanej „Dzielnicą Limanowskiego” i „Osiedle Południe”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXV/251/05 została podjęta jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe, położone w dzielnicy zwanej „Borki I”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXV/252/05 została podjęta jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do godziny 10.35.

Ad.pkt 6

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej, z prośbą o przedstawienie informacji z działalności Komisji w 2004 roku oraz planów pracy w najbliższych latach - do końca kadencji w 2006 roku.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM odczytał sprawozdanie oraz plan pracy Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM odczytał sprawozdanie oraz plan pracy Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Joanna Lisek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM odczytała sprawozdanie oraz plan pracy Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Ryszard Chełmiński – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM powiedział, że w 2004 r. Komisja spotykała się 9 razy i zajmowała się opiniowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, opiniowaniem projektu budżetu miasta na 2005 r. oraz opiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. Plan pracy Komisji do końca kadencji przedstawia się następująco:

1.Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

2.Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2006 r.

3.Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

Pan Tadeusz Wierzbicki – Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM odczytał sprawozdanie oraz plan pracy Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Przewodniczącym i członkom Komisji Rady Miejskiej za pracę w 2004 roku.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7, tj. do złożenia informacji o działalności merytorycznej za 2004 rok:

- Augustowskiej Organizacji Turystycznej,

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4,

- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

- Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego,

- Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej,

- Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Rada Miejska po raz pierwszy wysłucha informacji o działalności merytorycznej organizacji i stowarzyszeń współpracujących z miastem. Państwo Radni zapoznają się dzisiaj z pracą podmiotów, które w 2004 r. otrzymały z budżetu miasta dotację w wysokości powyżej 10.000 zł na swoją działalność i wydatkowaniem przyznanych pieniędzy. Niektóre sprawy organizacji i stowarzyszeń współpracujących z miastem były czasami poruszane na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, ale tylko w ograniczonym zakresie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Zbigniewowi Huszczy - Dyrektorowi Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej z prośbą o złożenie informacji o działalności merytorycznej Augustowskiej Organizacji Turystycznej.

Pan Zbigniew Huszcza – Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej Augustowskiej Organizacji Turystycznej. Zaprezentował również od strony wizualnej pracę Organizacji, której głównym celem jest promocja Ziemi Augustowskiej. Wyświetlił film reklamujący Augustów „Jest takie miejsce”. Na zakończenie ciekawej prezentacji Dyrektor Biura AOT wręczył Państwu Radnym folder „Augustowskie Noce i Dnie”, który otrzymał wyróżnienie na Targach w Gdańsku.

/Sprawozdanie z działalności Augustowskiej Organizacji Turystycznej w 2004 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Zbigniewowi Huszczy – Dyrektorowi Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej za przedstawienie pracy AOT, która służy promocji Augustowa, dzięki której coraz więcej turystów będzie przyjeżdżało do naszego miasta. Następnie udzielił głosu Pani Krystynie Korzeniewskiej – Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Konopnickiej w Augustowie.

Pani Krystyna Korzeniewska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Konopnickiej w Augustowie przedstawiła sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M.Konopnickiej, które powstało w 1996 r. z inicjatywy nauczycieli i uczniów szkoły, celem poparcia działań zmierzających do rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej przy placówce. Omówiła aktualne cele statutowe Stowarzyszenia.

/Sprawozdanie z działań Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Krystynie Korzeniewskiej – Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M.Konopnickiej w Augustowie za przybliżenie problematyki działania Stowarzyszenia i udzielił głosu Panu Wiesławowi Jeruciowi – Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie.

Pan Wiesław Jeruć – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie przedstawił sprawozdanie z działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem wydatków z dotacji otrzymanej z budżetu miasta.

/Sprawozdanie z działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Wiesławowi Jeruciowi – Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego za przedstawienie działalności MOS i udzielił głosu Pani Jadwidze Dzienis – Kierownikowi Osiedlowego Domu Kultury w Augustowie.

Pani Jadwiga Dzienis – Kierownik Osiedlowego Domu Kultury w Augustowie złożyła sprawozdanie z działalności merytorycznej Osiedlowego Domu Kultury. Przedstawiła bogatą ofertę zajęć prowadzonych w ODK w zakresie tańca, muzyki, teatru, literatury, twórczości regionalnej, twórczości ponadregionalnej, działalności edukacyjnej. Omówiła pracę m.in. szkoły tańca towarzyskiego, klubu literackiego, klubu szachowego, klubu brydża sportowego, koła wokalnego, koła teatralnego, klubu seniora, szkoły języków obcych, koła plastycznego, aerobiku. Podkreśliła udział zawodników w wielu Mistrzostwach i odniesione liczne sukcesy. W 2004 r. pracownicy Osiedlowego Domu Kultury zorganizowali wiele imprez regionalnych i ponadregionalnych, konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem osób z różnych dziedzin sztuki. W okresie letnim i zimowym urządzane były półkolonie dla dzieci. Kierownik ODK złożyła szczegółową informację na temat wydatków poniesionych przez Osiedlowy Dom Kultury w 2004 r. na realizację zadań. Stwierdziła, że bez pomocy Urzędu Miejskiego plan pracy nie byłby wykonany w przedstawionym zakresie i zwróciła się z prośbą o dalszą współpracę.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Jadwidze Dzienis – Kierownikowi Osiedlowego Domu Kultury za przedstawienie pracy ODK. Podkreślił duże znaczenie tej placówki w krzewieniu kultury w Augustowie, w której prowadzone liczne zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców osiedla - jest to drugie centrum kultury w Augustowie. Dlatego warte są wsparcia wnioski ODK w sprawie udzielenie pomocy w organizacji imprez. Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Tomaszowi Zębali – Wiceprzewodniczącemu Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego w Augustowie.

Pan Tomasz Zębala – Wiceprzewodniczący Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego w Augustowie złożył sprawozdanie z działalności merytorycznej Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego w 2004 roku.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Tomaszowi Zębali – Wiceprzewodniczącemu Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego za przedstawienie sprawozdania. Następnie nawiązując do rozegranego w ubiegłym roku po raz pierwszy Triathlonu Papieskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował upamiętnienie pobytu w Augustowie Papieża Jana Pawła II poprzez rozgrywanie zawodów zawsze w tym samym terminie. Dzień 9 czerwca byłby „Dniem Papieskim”, w którym mogłyby odbywać się różnego rodzaju występy i imprezy masowe.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że 9 czerwca 2005 r. wypada w środku tygodnia, natomiast wielu zawodników startujących w Triathlonie to osoby pracujące. Dlatego też ze względów organizacyjnych została przyjęta zasada, iż zawody będą odbywały się zawsze w pierwszy weekend po 9 czerwca.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził pozytywną opinię dotyczącą zaproponowanego terminu zawodów. Następnie udzielił głosu Panu Romualdowi Kabrońskiemu – Dyrektorowi Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” w Augustowie.

Pan Romuald Kabroński – Dyrektor Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” w Augustowie przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej Augustowskiego Klubu Sportowego ”Sparta”, będącego najstarszym klubem sportowym działającym na terenie Augustowa, którego 60 rocznica powstania przypada w 2007 roku. Dyrektor AKS „Sparta” przedstawił władze klubu, Zarząd, pracowników biura, szkoleniowców i kadrę sportową. Zawodnicy trenują w trzech sekcjach sportowych: piłki nożnej, kajakowej i narciarstwa wodnego. Dyrektor AKS”Sparta” omówił poszczególne sekcje, podkreślając udział zawodników w zawodach sportowych na kanwie Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Zwrócił uwagę na koszty utrzymania wybitnych sportowców sekcji kajakowej, którzy ćwiczą w ramach kadry narodowej w kraju i za granicą. Następnie złożył szczegółową informację na temat środków finansowych pozyskiwanych na działalność klubu, na które składa się m.in. dotacja z budżetu miasta na zadania zlecone, składki od sponsorów za świadczenie usług reklamowych, darowizny, dochody własne. Przedstawił wydatki klubu w 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem przyznanej dotacji. Podkreślił starania władz klubu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, m.in. z Euroregionu Niemen. Istniejąca sytuacja sprawia, że coraz trudniej jest pozyskiwać pieniądze od sponsorów. Dyrektor AKS”Sparta” przedstawił również zamierzenia na przyszłość. Omówił organizację w br. po raz pierwszy w Augustowie Motorowodnych Mistrzostw Świata i zaprosił Państwa Radnych do udziału w imprezie. W najbliższy weekend mistrzostwa tego typu odbędą się we Francji z udziałem organizatorów zawodów. Koszt pobytu przedstawicieli z Augustowa pokryją sponsorzy. Dyrektor AKS”Sparta” podziękował w imieniu Zarządu, zawodników i szkoleniowców Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za przychylność i przyznaną dotację.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat przedstawionych sprawozdań.

Dyskusji nie było.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował kierownikom organizacji i stowarzyszeń za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą sesję i złożenie sprawozdań, dzięki którym na pewno dopiero dzisiaj wielu radnych mogło bliżej zapoznać się z działalnością merytoryczną podmiotów. Przedstawiona tematyka dotyczyła kultury i kultury fizycznej i jest to zasadne, aby Rada Miejska była informowana o pracy stowarzyszeń i organizacji współpracujących z miastem.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół Nr XXIV/05 z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 10

Pani Krystyna Korzeniewska – przedstawiła problem braku miejsc postojowych dla autokarów w centrum Augustowa.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że obecnie autokar na tzw. „krótki postój” może zatrzymać się przy ul. Ks. Ściegiennego, wzdłuż ulicy jednokierunkowej. W dużych miastach ciężkie samochody mają zakaz parkowania w centrum miasta i tak to funkcjonuje, że autokar po krótkim postoju w centrum odjeżdża do bazy i wraca po pasażerów o umówionej godzinie. W przyszłości w Augustowie autokar będzie mógł zatrzymać się na ulicy, która zostanie wybudowana między ul. Wojska Polskiego i ul.Rajgrodzką. Natomiast samochodom osobowym zostaną stworzone dodatkowe miejsca postojowe na targowisku miejskim. Ponadto przy ul. Wojska Polskiego, obok hotelu, zostanie wybudowany bardzo duży parking do 300 miejsc postojowych, na którym będą mogły parkować cieżkie samochody, nie wjeżdżając do centrum miasta.

Pan Jerzy Buzon – redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Augustowski” podziękował wszystkim osobom za pomoc udzieloną w wydaniu nadzwyczajnego numeru pisma związanego ze śmiercią Papieża Jana Pawła II.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Państwu Radnym za udział w uroczystościach żałobnych związanych ze śmiercią Ojca Świętego, a zwłaszcza Pocztom Sztandarowym – radnym: Pani Ewie Perkowskiej, Panu Dariuszowi Górnemu, Panu Zbigniewowi Borkowskiemu, Panu Bogdanowi Dyjukowi, Panu Tadeuszowi Januszowi Wierzbickiemu, Panu Wiesławowi Jeruciowi. Poprosił również o zorganizowanie Pocztu Sztandarowego z okazji uroczystości 3 Maja. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z zaproszeniem Urzędu Miejskiego w Sejnach na Mszę Świętą w Bazylice w Sejnach i uroczystości związane z otwarciem Muzeum Ziemi Sejneńskiej;

- z propozycją odpowiedzi na skargę złożoną do Wojewody Podlaskiego przez Panią Leonardę Tarasiewicz zam. w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 14/4, dotyczącą hałasu związanego z działalnością rozrywkową w letnich ogródkach kawiarnianych na Rynku Zygmunta Augusta.

Rada Miejska propozycję odpowiedzi na skargę zaakceptowała bez uwag;

- z odpowiedzią za zarzuty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Ślepsk”;

- z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego stwierdzającym nieważność § 13. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Augustowa.

- Przewodniczący Rady Miejskiej omówił sprawę konferencji związanej z uroczystościami piętnastolecia samorządów terytorialnych, które odbędą się 27.05.2005 r. w Białymstoku. Poinformował, że Augustów na obchodach wojewódzkich będą reprezentować radni – Pan Zdzisław Wasilewski i Pan Ryszard Chełmiński.

- Przewodniczący Rady Miejskiej omówił sprawę pisma skierowanego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej do Wojewody Podlaskiego, zaskarżającego decyzję Rady Miejskiej, która postanowiła nie zajmować się wnioskiem związanym z inicjatywą uchwałodawczą grupy mieszkańców Augustowa oraz projektem uchwały w sprawie ograniczenia do 500 m2 powierzchni sprzedażowej w nowo wybudowanych sklepach. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Pan Wojewoda wyjaśnił tę kwestię w prasie, iż nie będzie zajmował się sprawą, która jest zgodna z obowiązującym prawem i należy do kompetencji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poruszył sprawę artykułu w lokalnej gazecie, który dotyczył wniosku Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej, rozpatrywanego przez Radę Miejską na ostatniej sesji. Artykuł był przekłamany i jednostronny. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że kultura redakcyjna powinna skłaniać dziennikarza do przeprowadzenia wywiadu z drugą stroną w danej sprawie i opublikowania jej stanowiska w prasie. Czytelnik miałby możliwość zapoznania się z artykułami, porównania stanowisk i wydania opinii na dany temat. Każdy może mieć przecież swoje zdanie i można dyskutować na argumenty. Natomiast przekłamane artykuły są bardzo denerwujące. Przewodniczący Rady Miejskiej zacytował fragment artykułu.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta:

- zaprosił Państwa Radnych na spotkanie z Wiceministrem Ochrony Środowiska, który przyjedzie do Augustowa celem wizytacji przebiegu trasy Via Baltica. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 28.04.2005 r. o godz. 10.00.

- zaproponował zorganizowanie w czerwcu br. pielgrzymki do grobu Papieża Jana Pawła II z udziałem radnych, pracowników i mieszkańców miasta. Chętne osoby proszone są o zgłoszenie się do Pani Sekretarz Miasta celem wpisania się na listę.

Ad.pkt 11

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-07-18

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-07-18