Uchwała Nr XXVIII/273/05 z 28.09.2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/273/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, w związku z § 17. załącznika do uchwały
Nr XX/200/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego
Nr 172, poz. 2274) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie § 3. dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „ § 3. 6) Ustawy z dnia 22 kwiernia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366 ), w § 7. dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „ § 7. 6. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Filipow

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2005-10-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-10-06